Mind-index 2013–2015

År 2013 introducerade vi måttet Mind-index, ett nytt mått på den psykiska hälsan i Europa och Sverige. Mind-index tas inte längre fram på årlig basis, eftersom skillnaderna inte är så stora år till år.

2013 års index

18 länder jämfördes med ett index baserat på självmordstal och självskattad lycka. Länder som Nederländerna, Sverige och Danmark, med utvecklade välfärdssystem fick ett högt index-värde, d.v.s. hade en god psykisk hälsa, medan länder med svagare skyddsnät fick ett lägre index-tal.

Det visade sig också att en jämlik inkomstfördelning, en låg grad av ekonomisk utsatthet, en låg grad av arbetslöshet bland unga samt en låg grad av långtidsarbetslöshet samvarierade med bättre värden på Mind-index 2013.

Ladda ned 2013 års Mind-index (pdf)

 

2014 års Mind index

2014 valde vi självskattad hälsa istället för självskattad lycka. En orsak är tillgången på jämförbar statistik, samt att bruket av självskattad hälsa går i linje med Världshälsoorganisationens breda definition på hälsa.

Folkhälsomyndigheten använder sedan många år en fråga kring självskattad hälsa i den nationella folkhälsoenkäten, och det har visat sig i vetenskaplig litteratur att svaren på denna fråga har ett samband med mortalitet.

Självmordstal och självskattad hälsa har fått lika stor vikt då Mind-index 2014 skapades och detta betyder att för att rankas högt på Mind-index så måste båda indikatorerna vara bra.

Förutom att, som 2013, jämföra europeiska länder, så ville vi 2014 också studera hur ett liknande index som jämför Sveriges län ser ut. Därför har Mind-index 2014 konstruerats både på nationell och internationell nivå (den internationella jämförelsen beskrivs i en separat artikel).

Ladda ned 2014 års Mind-index (pdf)

 

2015 års Mind-index

  • Västerbottens län är högst rankat enligt Mind-index 2016, vilket därmed indikerar att länet har bäst psykisk hälsa i landet. Hallands län och Jönköpings län hamnar på andra respektive tredje plats.
  • Åldersgruppen 15–29 år har högst index-tal och 65–84 år lägst utifrån Mind-index, baserat på data på riksnivå.
  • I 5 län har självmordstalen sjunkit på ett statistiskt säkerställt sätt under åren 1997–2015: Östergötland, Halland, Skåne, Västerbotten och Stockholm.
  • I ett län – Södermanland – har självmordstalen ökat på ett statistiskt säkerställt sätt under samma tidsperiod. Ökningen är på 44 procent mätt i glidande medelvärde, vilket kan jämföras med riket i stort där självmordstalet har minskat något under perioden. Ökningen i Södermanland beror huvudsakligen på en ökning bland män.
  • Det finns stora skillnader mellan länen i självmordstal, och dessa skillnader har i flera fall ökat. Mind rekommenderar Folkhälsomyndigheten, SKL, och kommissionen för jämlik hälsa att närmare undersöka dessa skillnader och försöka dra
    lärdomar av de län som har lyckats minska självmordstalet.

Ladda ned 2015 års Mind-index (pdf)

Relaterat innehåll

Varje samtal räknas

Avsnitt 18: Hela min uppväxt bar jag känslan av att inte passa in | med Adam Risberg / Admira Thunderpussy

Vägen till segern i Drag Race Sverige var inte utan smärta och snårighet för Adam...

Bild på textens författare Agnes.
Mind möterPsykisk hälsa och ohälsa

Agnes Mellstrand förklarar psykiatri för icke-psykiatriker

När är ångest en ”normal” stressreaktion och när är det ett symtom på ett psykiatriskt...

Mind möterPsykisk hälsa och ohälsa

Liv Svirsky skriver om känslor för barn

Liv Svirsky är psykolog, psykoterapeut och författare. Hon driver också podcasten Barnpsykologerna. Nu har hon...

Hitta mer innehåll om: