Om styrelsen

Minds styrelse ska enligt Minds stadgar bestå av minst sju och högst femton ordinarie ledamöter samt det antal suppleanter som styrelsen anser erforderligt. Nya styrelsemedlemmar föreslås av en valberedning.

Ordinarie årsmöte  bestämmer inom ovan angivna gränser antalet ordinarie ledamöter samt utser sådana jämte suppleanter för en tid av två år.

Vid årsmötet väljs ordföranden för föreningen. Styrelsen utser vice ordförande. Den kan inom eller utom sig utse sekreterare och sådana funktionärer och tjänstemän, som erfordras för att driva föreningens verksamhet. Styrelsen kan, om så är lämpligt, inom sig utse arbetsutskott. Styrelsen är beslutsför, då antalet närvarande ledamöter och suppleanter uppgår till minst halva ledamotsantalet. Styrelsens säte är i Stockholm.

Närmare information om tillsättning av Minds styrelse finns att läsa i styrdokumentet Arbetsordning för Minds styrelse maj 2021

Styrelseledamöter

Alla Minds styrelseledamöter har ideella uppdrag, de får således ingen ersättning för sitt styrelseuppdrag.

Styrelsen nås via kansliet på [email protected]

Minds styrelse

Gerhard Bley, ordförande, är civilekonom och har lång erfarenhet av ledande befattningar inom näringslivet, senast som VD för Kavli. Gerhard har också bred erfarenhet av styrelsearbete från såväl näringslivet som ideella organisationer. Vidare är Gerhard medgrundare till den ideella föreningen Kontempel, som bedriver en landsomfattande verksamhet för existentiell hälsa. För drygt tio år sedan lanserade Gerhard begreppet empatiskt ledarskap i sin bok “Instinkt eller insikt – bättre resultat genom empatiskt ledarskap”.

Christina Wahlström, vice ordförande, är ekonom med vidareutbildning i hållbarhetsfrågor. Verksam i Skandias stiftelse Idéer för livet. Arbetar med strategifrågor för social hållbarhet – mest kring förebyggande arbete om barns och ungas hälsa.

Sven Bremberg är docent i socialmedicin och barnläkare. Han arbetade länge på Folkhälsoinstitutet som expert på barn och ungas psykiska hälsa. Idag är han knuten till Karolinska Institutets institution för folkhälsovetenskap.

Anders Boman är läkare, specialiserad i barnortopedi med lång erfarenhet som chef och ledare på Karolinska Universitetssjukhuset och S:t Eriks ögonsjukhus. Anders har mångårig erfarenhet av styrelsearbete med fokus på ideell verksamhet. Nu driver Anders MyMedicalData AB som syftar till att förebygga fysisk och psykisk ohälsa.

David Clinton är docent i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet där han forskar om ätstörningar. Han är också privatpraktiserande psykolog, psykoterapeut, psykoanalytiker och handledare. Han har ett stort intresse för utveckling av samarbete mellan forskare, kliniker och brukarorganisationer.

Helena Bornholm är utbildad journalist och har ett förflutet på bland annat Dagens Nyheter och SVT Rapport. Hon har även varit verksam som frilansskribent och kommunikationskonsult under många år, med uppdrag för både media, näringsliv och myndigheter. Efter många år som kommunikationsstrateg och projektledare på Vetenskapsrådet arbetar hon nu som ansvarig för utåtriktad verksamhet på Sveriges unga akademi.

Jesper Hansén är utbildad i juridik och mänskliga rättigheter. Han är generalsekreterare på den svenska funktionsrättsrörelsens biståndsorganisation MyRight och har mångårig erfarenhet av chefs- och styrelseuppdrag inom det civila samhället, framför allt inom organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter och internationellt bistånd.

Bo Runeson är professor emeritus i psykiatri vid Karolinska Institutet och forskar om  suicid och suicidförsök. Han har varit vetenskapligt råd på Socialstyrelsen, SBU och har nu samma funktion i Suicide Zero. Han har varit ledamot av Läkaresällskapets styrelse och flera forskningsstiftelser.