Ge en gåva

Om styrelsen

Minds styrelse ska enligt Minds stadgar bestå av minst sju och högst femton ordinarie ledamöter samt det antal suppleanter som styrelsen anser erforderligt. Nya styrelsemedlemmar föreslås av en valberedning.

Ordinarie årsmöte  bestämmer inom ovan angivna gränser antalet ordinarie ledamöter samt utser sådana jämte suppleanter för en tid av två år.

Vid årsmötet väljs ordföranden för föreningen. Styrelsen utser vice ordförande. Den kan inom eller utom sig utse sekreterare och sådana funktionärer och tjänstemän, som erfordras för att driva föreningens verksamhet. Styrelsen kan, om så är lämpligt, inom sig utse arbetsutskott. Styrelsen är beslutsför, då antalet närvarande ledamöter och suppleanter uppgår till minst halva ledamotsantalet. Styrelsens säte är i Stockholm.

Närmare information om tillsättning av Minds styrelse finns att läsa i styrdokumentet Arbetsordning för Minds styrelse Mind.

Styrelseledamöter

Alla Minds styrelseledamöter har ideella uppdrag, de får således ingen ersättning för sitt styrelseuppdrag.

Styrelsen nås via kansliet på 08-347065 eller info@mind.se

Minds styrelse

Lina Axelsson Kihlblom (ordförande) är skolledare, har varit rektor på Ronnakolan i Södertälje, idag grundskolechef i Haninge kommun och är ledamot i regeringens skolkommission. Har också skrivit den uppmärksammade boken ”Kommer du att tycka om mig nu?”.

Ulla Forsbeck Olsson (vice ordförande) är psykolog och psykoterapeut och har arbetat i många år med barn, unga och familjer både inom BUP och i privat regi. Idag ansvarar hon för kommunikationsfunktionen inom BUP-divisionen i Stockholms län.

Elisabet Hvalgren (kassör) är volontär på Självmordslinjen. Hon är civilekonom (och beteendevetare) med ett förflutet som IT och management-konsult och med arbete inom risk- och krishantering. Numera mer intresserad av ekonomisk psykologi, samhällets välfärdsfrågor och offentliga innovationer.

Sven Bremberg är docent i socialmedicin och barnläkare. Han arbetade länge på Folkhälsoinstitutet som expert på barn och ungas psykiska hälsa. Idag är han knuten till Karolinska Institutets institution för folkhälsovetenskap.

Annika Molnár är projektledare och HR-ansvarig på reklambyrån TBWA. Lång erfarenhet inom kommunikationsbranschen från bl a reklambyrån Storåkers McCann och marknadskoordinator på Expressen. Vid sidan av jobbet påtar hon gärna i trädgården, reser och umgås med familjen som består av man, två unga vuxna barn och hunden Wilda. Har även ett stort intresse för hästar.

Marie Åsberg är senior professor i psykiatri vid Karolinska Insitutet. Hon har varit inriktad på behandlingsforskning och har bland annat utvecklat ett av de mest använda skattningsskalorna vid depression (MADRS, Montgomery Åsberg Depression Rating Scale).

Rickard Bracken arbetar på SKLs projekt Uppdrag Psykisk Hälsa, där han bl a arbetar med projekt inom psykisk hälsa på arbetsplatsen. Han var projektledare för kampanjen Hjärnkoll 2009-2015 och har tidigare arbetat som projektledare på RSMH och Huddinge Kommun.

Frida Johansson Metso är psykolog på Röda Korsets center för torterade flyktingar i Stockholm. Politiskt engagerad, medlem i Liberalernas partistyrelse sedan 2012 samt Stockholms kommunfullmäktige sedan valet 2010. Vid sidan av partipolitiken har hon varit ordförande för FARR, Flyktinggruppernas Riksråd, där hon numera är vice ordförande.

Christina Wahlström är ekonom med vidareutbildning i hållbarhetsfrågor. Verksam i Skandias stiftelse Idéer för livet. Arbetar med strategifrågor för social hållbarhet – mest kring förebyggande arbete om barns och ungas hälsa.

Pär Höglund är Med dr, ST-läkare i barn- och ungdomspsykiatri och verksam i podden Sinnessjukt.

Juliana Moraes är psykolog, verksam på Arbetsförmedlingen, i ett projekt som syftar till att ta till vara s.k. mjuka kompetenser, d.v.s. det som inte handlar om utbildning och andra formella kompetenskrav.