Om Mind

En ideell förening som arbetar med psykisk hälsa 

Vision

Vi arbetar för ett samhälle som främjar psykiskt välbefinnande. Ett samhälle där människor med psykiska besvär och psykiatriska diagnoser blir respekterade, får det stöd de behöver och där ingen tar sitt liv.

Verksamhetsidé

Minds uppdrag är att främja psykiskt välbefinnande genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och driva påverkansarbete.

Vår organisation

Mind är en ideell förening. Det innebär att vi är en icke-vinstdrivande organisation som ägs av våra medlemmar. Vi är religiöst och partipolitiskt obundna och värnar om vårt oberoende.

Mind startade som SFPH

Viktor Wigert, professor i psykiatri vid Karolinska Institutet, startade Mind 1931, då under namnet SFPH (Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa). 2013 bytte föreningen namn till Mind. Läs mer om Minds historia.

Det här gör vi idag

Vi anser att vår viktigaste roll, som oberoende ideell förening, är att både vara en röst i samhällsdebatten, och samtidigt kunna täppa till luckorna i det offentliga skyddsnätet.

 • Vi sprider kunskap om psykisk ohälsa och självmord. Vi anordnar seminarier, konferenser, utbildningar och sprider information om psykisk ohälsa och självmord.
 • Vi stödjer människor som har tankar på självmord. Vi driver Självmordslinjen, på telefon 90101, mejl och chatt dygnet runt, för personer som inte längre orkar leva och deras närstående.
 • Vi stödjer äldre vuxna som mår psykiskt dåligt. Vi driver Äldrelinjen, en stödlinje för äldre som behöver någon att prata med.
 • Vi stödjer unga som behöver någon att prata med. Vi driver Livslinjen, en stödlinje där personer mellan 16 och 25 kan prata med en vuxen om saker i livet som känns jobbiga. Stort som smått.
 • Vi stödjer föräldrar som är oroliga för sina barn. Vi driver Föräldralinjen, en stödlinje för vuxna som är oroliga för barn i sin närhet och vill ha någon att prata med.
 • Vi skapar forum där personer som mår dåligt kan stödja varandra. Vi driver Mind Forum, ett diskussionsforum på nätet där du kan prata om livet precis som det är.

 

Vad vi gör utgår alltid från våra stadgar.

Våra mål

Våra mål utgår från vår strategi för 2021–2023.

Mål 1. Vi bygger ut vårt medmänskliga stöd.

Mind erbjuder konkret stöd till människor som har någon form av psykisk ohälsa. Vi strävar efter att identifiera behov som den offentliga välfärden inte fyller, och våra stödverksamheter ska komplettera det stöd som erbjuds av stat, kommuner och landsting. Verksamheterna är baserade på volontärinsatser.

Mål 2. Vi påverkar villkoren för personer med psykisk ohälsa.

Vi kämpar för att alla människor ska ha rätt att delta i samhället på lika villkor. Vi vill motverka diskriminering och stigmatisering av personer med psykisk ohälsa samt förhindra social utsatthet. Vi är en röst för och med personer med psykisk ohälsa och deras närstående. Vi vågar prata om psykisk ohälsa och eftersträvar att bryta det tabu som förhindrar människor att prata om det.

Vi förbättrar villkoren för personer med psykisk ohälsa genom att skapa opinion samt bedriva påverkansarbete och kampanjer. Under de kommande fyra åren fokuserar vi på följande områden:

 • Stigma och diskriminering av personer med psykisk ohälsa
 • Självmordsfrågan
 • Levnadsvillkor för personer med psykisk ohälsa (inklusive vård/omsorg)
 • Psykisk ohälsa på arbetsplatsen
 • Medmänsklighet och stödverksamhet hjälper

Mål 3. Vi ökar kunskapen i samhället om psykisk ohälsa.

För att nå vår vision är information och utbildningsinsatser viktiga. Vi tror att alla som berörs av psykisk ohälsa kan stärkas av ett medmänskligt bemötande och stärka sin egen motståndskraft, med hjälp av kunskap och stöd.

På samhällsnivå verkar vi för att öka kunskaperna om risker och problem med psykisk ohälsa, samt effektiva metoder för att förbättra den psykiska hälsan. Vi har vetenskap och beprövad erfarenhet som kunskapsmässig utgångspunkt. Våra kontakter inom forskning bidrar till att vi håller oss uppdaterade inom området psykisk hälsa.

Vi riktar oss till:

 • Personer som mår psykiskt dåligt, i synnerhet vissa grupper: unga vuxna, socialt utsatta, äldre.
 • Närstående, i synnerhet föräldrar.
 • Supportrar, medlemmar, givare, volontärer.
 • Personer som har en yrkesmässig relation till området psykisk hälsa: forskare, studenter, journalister, personal inom vård, skola, omsorg, myndighetsanställda och politiker.
 • Personer intresserade av psykisk hälsa.

Mål 4. Vi är en stark och ansvarstagande organisation

För att nå våra verksamhetsmål ska vi utmärka oss genom en kultur av organisatorisk styrka och effektivitet. Som arbetsplats för våra volontärer och anställda ska vi vara ett föredöme genom en god arbetsmiljö där människor kan utvecklas.

Vi tar ansvar för vår ekonomi genom att förvalta och använda insamlade gåvor och bidrag på ett ansvarsfullt och effektivt sätt, bl.a. genom att följa regelverken för Svensk insamlingskontroll och branschorganet Giva Sverige.

Mind finansieras av gåvor och bidrag, bl.a. från: