Minds stadgar

Minds nu gällande stadgar antogs på årsmötet den 10 maj 2021 och följer här nedan.

1. Ändamål

Mind är en förening med uppgift att främja psykisk hälsa. Denna uppgift innefattar bland annat att bidra till att skapa förutsättningar för psykisk hälsa hos individen och i samhället. Med psykisk hälsa avses att människor upplever sin tillvaro som meningsfull, att de kan använda sina resurser, vara delaktiga i samhället och uppleva att de har förmåga att hantera livets normala motgångar.

För att fullgöra sin uppgift vill föreningen:

 • I samarbete med inom området verkande föreningar och institutioner arbeta för att främja psykisk hälsa, både förebyggande och genom utveckling och förbättring av kompetens och metoder.
 • Ge individuellt medmänskligt stöd för att främja den psykiska hälsan. Stödet inriktas på särskilt utsatta grupper.
 • Påverka politiska beslutsprocesser och verka opinionsbildande och kunskapsspridande genom bland annat föredrag, konferenser och spridning av filmer och publikationer.

2. Medlemskap

Medlemmar kan vara sammanslutningar, företag, institutioner och enskilda personer.

Medlems rätt att delta i föreningens angelägenheter utövas vid årsmöte. Såväl organisationer som enskilda personer som är medlemmar kan delta i årsmötet. Organisationsmedlem kan utse ett ombud per organisation till årsmötet. Varje enskild medlem och varje ombud äger en röst vid årsmötet, förutsatt att medlemsavgiften har erlagts.

3. Medlemsavgift

Avgift till föreningen innefattar medlemskap samt regelbunden information om Minds verksamhet.

Avgift utgår med det belopp som styrelsen bestämmer. Nedsättning av eller befrielse från avgiften kan beslutas av styrelsen. Avgiften erläggs per kalenderår. Föreningens volontärer är befriade från medlemsavgift.

4. Lokalavdelningar

Lokalavdelningar kan upprättas i samråd med riksföreningens styrelse.

5. Styrelse

På uppdrag av årsmötet handhas föreningens angelägenheter av en styrelse, bestående av minst sju och högst tolv ordinarie ledamöter samt det antal suppleanter som styrelsen anser erforderligt.

Föreningens firma tecknas alltid två i förening, av ordförande, vice ordförande och ytterligare firmatecknare som styrelsen utsett samt av Generalsekreterare ensam beträffande åtgärder som hör till den löpande förvaltningen.

Ordinarie årsmöte bestämmer inom ovan angivna gränser antalet ordinarie ledamöter samt utser sådana jämte suppleanter för en tid av två år. Vid årsmötet väljs också ordföranden för föreningen.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och övriga funktionärer. Styrelsen kan, om så är lämpligt, inom sig utse arbetsutskott. Styrelsen är beslutsför, då antalet närvarande ledamöter och suppleanter uppgår till minst halva ledamotsantalet. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras och justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot. Styrelseledamot har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet.

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

6. Styrelsens funktion

Styrelsen ska verkställa vid årsmöte fattade beslut.

Styrelsen utövar ledningen av föreningens angelägenheter, ansvarar för dess ekonomi samt tar initiativ till åtgärder och verksamheter, som främjar föreningens syfte. Till ordinarie årsmöte ska styrelsen varje år avge årsredovisning för det gångna året.

7. Ordinarie årsmöte

Föreningen ska hålla årsmöte före utgången av maj månad. Styrelsen bestämmer tid och ort. Senast 30 dagar före mötesdagen ska kallelse till mötet publiceras på föreningens hemsida, och tillställas samtliga medlemmar via e-postutskick. Kallelsen ska innehålla uppgifter om tid och plats för årsmötet samt hur och när anmälan om deltagande i mötet ska göras.

De medlemmar eller ombud, som anmält att de ska närvara vid årsmötet, ska via e-postutskick tillställas föredragningslistan och övriga relevanta handlingar för årsmötet, senast åtta dagar före mötet. Årsmöteshandlingarna ska samtidigt också finnas tillgängliga på föreningens hemsida.

Vid ordinarie årsmöte ska förekomma, förutom val av styrelse och revisorer, styrelsens och revisorernas berättelse samt av styrelsen framlagda förslag (propositioner) liksom förslag som väckts av medlem eller mötesombud (motioner).

För att behandlas vid mötet ska motioner inlämnas skriftligen (per post eller e-post) senast den sista mars eller inom den senare tidpunkt som styrelsen bestämmer.

Årsmötets beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som mötesordföranden biträder. Vid val anses den vald som fått flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning. Om någon röstberättigad så begär ska omröstning ske med slutna sedlar. I övrigt är omröstningen vid årsmötet öppen.

Protokoll ska föras vid årsmötet och publiceras på hemsidan senast tre veckor efter mötet. Anmälda reservationer ska lämnas in skriftligt senast tre dagar efter årsmötets avslutande.

På ordinarie årsmöte ska förekomma:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av mötesordförande.
 3. Val av mötessekreterare.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Val av två justeringspersoner som också fungerar som rösträknare.
 6. Fråga om mötet har utlysts i tid.
 7. Godkännande av dagordning.
 8. Årsredovisning.
 9. Beslut om godkännande av årsredovisningen.
 10. Revisionsberättelsen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Presentation av förslaget till nya ledamöter i styrelsen samt revisorer.
 13. Val av styrelse.
 14. Val av styrelseordförande.
 15. Val av revisorer.
 16. Val av valberedning.
 17. Inkomna propositioner och motioner.
 18. Övriga frågor.
 19. Mötet avslutas.

8. Extra årsmöte

Extra årsmöte sammankallas efter beslut av styrelsen eller då minst 20 föreningsmedlemmar begär detta. Kallelse till mötet ska publiceras på hemsidan samt via e-postutskick tillställas samtliga medlemmar, senast 30 dagar före mötesdagen.

Protokoll ska föras vid årsmötet och publiceras på hemsidan senast tre veckor efter mötet. Anmälda reservationer ska lämnas in skriftligt senast tre dagar efter årsmötets avslutande.

9. Valberedning

Val av styrelse och revisorer förbereds av en valberedning. Valberedningen väljs av årsmötet för en period av ett år och ska bestå av minst två medlemmar i föreningen.

10. Årsredovisning

Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. Före utgången av mars månad nästföljande år ska styrelsen avsluta räkenskaperna för föregående kalenderår och till revisorerna avlämna handlingar i enlighet med årsredovisningslagens allmänna bestämmelser om årsredovisningens delar.

11. Revision

Vid ordinarie årsmöte utses minst en auktoriserad revisor och lika många revisorssuppleanter samt en lekmannarevisor och dito revisorssuppleant för en tid av ett år. Revisionen ska avse såväl räkenskaper som förvaltning i övrigt under det föregående kalenderåret.

Skillnaden mellan de båda revisorernas uppdrag är att den auktoriserade revisorns granskning i huvudsak fokuserar på föreningens räkenskaper medan lekmannarevisorn, med hjälp av styrelseprotokoll och andra relevanta dokument, granskar att styrelsen förvaltar och förverkligar det ändamål som föreningen har.

Ledamot eller suppleant i styrelsen får inte delta i dessa val, och inte heller i beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen.

12. Stadgeändring

Ändringar av Minds stadgar kan ske genom beslut med två tredjedels majoritet vid ordinarie årsmöte.

13. Upplösning

Upplösning av föreningen kan endast ske genom beslut med fyra femtedels majoritet vid ordinarie årsmöte, och ska bekräftas genom ett beslut med fyra femtedels majoritet vid följande extra eller ordinarie årsmöte. Samtidigt ska beslut fattas om hur tillgångar och skulder ska fördelas. Vid eventuell upplösning av föreningen ska föreningens tillgångar användas till föreningens ändamål.