Insamlingspolicy

Denna policy beskriver från vilka källor Mind får finansiera sin verksamhet, samt andra regler för hur insamlingen får bedrivas, till exempel hur vi hanterar komplicerade gåvor, ändamålsbestämda gåvor och hur vi arbetar med bild och
text i vår marknadsföring. Policyn har sin grund i den digitaliseringsprocess som Minds insamlingsarbete befinner sig i. Vi strävar därför efter att arbeta i, samla in samt tacka via digitala kanaler så långt det är möjligt med tanke på såväl Minds kostnader som miljöaspekter. Insamlingsarbetet ska så långt det är möjligt ha ett hållbarhetsfokus.

Policyn är antagen av styrelsen och ska revideras minst vartannat år.

Gåvornas ändamål

Vi samlar in gåvor till vårt arbete med psykisk hälsa och att förhindra självmord.

Vår vision är att uppnå ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade, får det stöd de behöver och där ingen tar sitt liv.

Vi erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion.

Värdegrund i insamlingsarbetet

Hos oss står givaren i centrum. Eftersom vi arbetar med människor som kan ha egen psykisk ohälsa genomsyras vårt insamlingsarbete av särskild hänsyn till dessa omständigheter.

 • Vi genomför inga direkta gåvoförfrågningar till personer som vi vet har egen psykisk ohälsa, till exempel användare av våra stödverksamheter.
 • Vi behandlar våra givare med största respekt: vi är inkännande, icke dömande och ödmjuka i vårt bemötande. Vi har förståelse för att våra givare själva kan ha drabbats av till exempel psykisk ohälsa, akut kris eller är närstående till personer som tagit sitt liv.
 • I all kommunikation med en givare står givaren i centrum och är i sig viktigare än sin gåva. Om det till exempel ringer någon som vill lämna en minnesgåva till minne av någon som tagit sitt liv och vill prata om dödsfallet, är samtalet om detta viktigare än gåvan.
 • Vi är generösa med återbetalningar som givaren ångrar. Som generell riktlinje återbetalar vi gåvor inom rimlig tid efter att gåvan kommit oss tillhanda och vi bedömer detta från fall till fall.
 • Vi är lyhörda för givarens vilja och behov. Alla gåvor ska vara frivilliga och givaren får aldrig utsättas för press.
 • Givaren ska få snabba och tillförlitliga svar på sina frågor. På vardagar besvarar vi alla frågor inom skälig tid.
 • Om en givare vill vara anonym ska detta respekteras. Vi publicerar inte namn utan givarens medgivande.
 • Givarens integritet ska respekteras. Personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och lämnas aldrig ut till tredje part. Vi respekterar alltid om en givare inte vill bli kontaktad via en eller flera kommunikationskanaler.
 • Alla givare ska bli tackade för sin gåva inom skälig tid från att gåvan skänktes.

Hur gåvorna fördelas

I allt vårt insamlingsarbete ska det alltid vara tydligt till vilket ändamål gåvorna går.
Vi samlar in gåvor till följande ändamål:

 • Allmänt psykisk hälsa (används där gåvan bäst behövs i verksamheten).
 • Våra stödverksamheter: Självmordslinjen, Äldrelinjen, Föräldralinjen, Livslinjen, Refugee Line och Mind Forum.
 • Kunskapsspridning och opinionsbildning i frågor som rör psykisk hälsa och ohälsa.

För att Mind ska kunna utvecklas och växa kan insamlade gåvor även gå till viss administration samt insamlingskostnader. Dessa kostnader får inte överstiga 25 procent i enlighet med regler från Svensk Insamlingskontroll.

Hur fördelningen av intäkterna har förhållit sig under ett verksamhetsår rapporteras i årsredovisningen, som även publiceras på hemsidan. Vi återrapporterar även om vart föregående års gåvor gått på vår hemsida och i personliga utskick.

Öronmärkning

Vi strävar efter att så få medel som möjligt öronmärks, eftersom vi i den mån det är möjligt vill kunna använda gåvorna där det bäst behövs, vilket under ett verksamhetsår kan variera.

Om en givare har specifika önskemål om vad en gåva ska gå till tar vi emot denna gåva om vi bedömer att det önskade ändamålet är möjligt att genomföra. Detta sker alltid i dialog med givaren, då vi också upprättar en överenskommelse om hur gåvan ska återrapporteras.

Insamlingsmetoder

Vi samlar in merparten av våra gåvor med följande metoder:

 • Insamlingsbrev (mejl är prioriterat).
 • Annonser (print och digitalt).
 • Digitala medier (hemsida, peer-to-peer-plattform och sociala medier).
 • Telefonkontakt (sms och samtal).
 • Spontana insättningar från privatpersoner (till exempel plusgiro, Swish).
 • Högtids- och minnesgåvor.
 • Testamentariska förordnanden (regleras i vår testamentespolicy).
 • Företagssamarbeten (regleras i vår policy för företagssamarbeten).
 • Sedvanliga stiftelseansökningar.

Vi använder metoder som är så kostnadseffektiva som möjligt och undviker oskäliga kostnader för administration. Vi strävar efter att arbeta i, samla in samt tacka via digitala kanaler så långt det är möjligt med tanke på såväl Minds kostnader som miljöaspekter.

Kontroll och granskning

Mind har 90-konto via Svensk insamlingskontroll. Det innebär att vi årligen kontrolleras, så att minst 75 procent av våra insamlade medel går till vårt ändamål och att högst 25 procent går till insamlings- och administrationskostnader. Våra räkenskaper granskas årligen av revisionsbyrå i samband med bokslut.

Vi är även medlemmar i Giva Sverige och följer Giva Sveriges kvalitetskod om etisk insamling och organisationsstyrning.

I vårt insamlingsarbete tillämpas även bokföringslagen samt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Finansiering

Mind finansieras i huvudsak via insamling av gåvor, men också av offentliga bidrag. Bidragen från offentliga källor (EU, stat, landsting, kommun) får inte uppgå till mer än 50 procent av våra totala intäkter, då vi vill värna om vårt oberoende, inklusive vårt ekonomiska oberoende.

Mind finansierar sin verksamhet genom följande källor:

 • Bidrag från överstatliga organ, till exempel EU (inom ramen för Mental Health Europe).
 • Bidrag från stat, kommun och landsting.
 • Bidrag från stiftelser och fonder.
 • Gåvor och samarbeten med företag.
 • Gåvor från privatpersoner.
 • Medlemsavgifter.
 • Försäljning, till exempel av föreläsningar, utbildningar, produkter eller prenumerationer.

Nekande av gåva

Vi tar inte emot gåvor från vissa typer av företag som är verksamma inom branscher (se punktlista) som kan bidra till att skada våra målgruppers hälsa eller skada vår trovärdighet.

 • alkohol
 • tillverkning av cigaretter, cigarrer, piptobak, snus, tuggtobak och andra tobaksrelaterade produkter
 • pornografi
 • kontroversiella vapen

Mind har möjlighet att neka till en gåva vid övertygande misstanke om att givares värderingar eller verksamhet står i strid med organisationens värderingar samt om det finns misstanke att gåvans ursprung är etiskt olämpligt.

Mind kan även tacka nej till gåva om den är förenad med specifika villkor som vi anser att vi inte kan uppfylla, eller om kostnaderna för att ta emot gåvan inte står i rimlig proportion till gåvan i sig.

Andra skäl att tacka nej kan vara att gåvan får oönskade konsekvenser eller om den består av varor, tjänster, byggnader med mera som vi inte kan använda eller avyttra. Denna typ av beslut tas av styrelsen.

Tvistiga gåvor och returnering av gåvor

Vi tillämpar ett generöst förhållningssätt gentemot våra givare. Det innebär att vi återbetalar en gåva inom rimlig tid efter att den kommit oss till handa (om det är givarens vilja) och vi bedömer detta från fall till fall.

I de fall vi upptäcker troliga dubbelbetalningar, felbetalningar och dylikt initierar vi kontakt med givaren för eventuell återbetalning.

Om Mind tagit emot en gåva till ett specifikt ändamål som vi inte kunnat uppfylla informerar vi givaren och genomför en återbetalning om det är givarens önskemål.

Gåvor i form av värdepapper och fast egendom

Utgångspunkten är att Mind inte ska äga värdepapper och fast egendom. Om vi får gåvor av denna typ ska de normalt sett avyttras och vår placeringspolicy blir aktuell för att vägleda hur likviden av avyttringen ska hanteras.

Underleverantörer för insamling

När vi anlitar underleverantörer för insamling upprättar vi alltid skriftliga avtal, och vi upprättar en förteckning över dessa leverantörer. Vi genomför alltid en bakgrundskoll samt tar referenser för att försäkra oss om att leverantören är trovärdig.

Riktlinjer för bild och text i insamlingssyfte

När vi använder bild och text i insamlingssyfte följer vi följande regler:

 • Människor ska porträtteras som självständiga individer med en egen fri vilja och människor ska skildras på ett värdigt sätt.
 • I bilder ska vi använda personer som är socioekonomiskt, kulturellt och etniskt representativa för hela Sverige, med undantag för barn under 18 år, där vi tillämpar stor restriktivitet med att visa dem i bild.
 • I bilder använder vi helst personer ur vår egen verksamhet, det vill säga volontärer eller personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

Alla personer som visas i bild (oavsett om det är med namn eller ej), eller som förekommer med namn i text, ska ha gett sitt skriftliga samtycke.

När vi inhämtar samtycket ska vi vara varsamma och göra en egen bedömning av huruvida det kan skada personen att förekomma i bild eller text. Om vi befarar att en publicering kan skada personen ska vi avstå från publicering, oavsett om personen har gett sitt samtycke till publiceringen.

Minderåriga i insamlingsarbetet

Vi riktar inga gåvoförfrågningar eller insamlingskampanjer till personer som är under 18 år. Vi tar inte emot gåvor från personer under 18 år utan målsmans samtycke, eller samtycke från ansvarig vuxen, till exempel lärare (i samband med till exempel skolinsamlingar).