Dela din oro

Vi behöver ett medmänskligare samhälle

Många känner oro för framtiden och mår psykiskt dåligt. Vi har inte lyckats skapa ett samhälle där barn, vuxna och äldre känner sig trygga och mår bra. Politiker måste skapa ett medmänskligare samhälle genom att ta bättre ansvar för människors oro och den psykiska hälsan.

Vad?

Mind vill hjälpa våra politiker att navigera i sitt arbete för ett bättre samhälle. Därför efterlyser Mind människors oro för att uppmärksamma viktiga frågor och överlämna förslag som gör skillnad till politikerna.

Varför?

Syftet med kampanjen är att påverka politiken och allmänhetens attityder så att psykisk ohälsa behandlas som ett strukturellt och generationsöverskridande samhällsproblem.

Hur?

Utifrån tillgänglig kunskap och forskning om psykisk hälsa och de behov våra stödsökanden uttrycker lyfter vi fram konkreta förslag för hur beslutsfattare kan främja psykiskt välbefinnande och hälsa.

Ge bättre förutsättningar för alla – genom hela livet

Oro drabbar alla och är en riskfaktor för psykisk ohälsa. Den leder till onödigt lidande och stora kostnader för samhället. Oron kan ta sig olika uttryck genom livet men kretsar ofta kring samma teman. Nästan alltid handlar oron om det som ligger framför oss. Oron är på så sätt ovisshetens resekumpan.

Just nu är det mycket som är ovisst i vår omvärld. När psykisk ohälsa ökar, ökar även behovet av psykisk motståndskraft hos oss människor. I år är det valår och våra folkvalda gör vad de kan för att visa hur just de ska lösa samhällets utmaningar. Trots detta är det relativt tyst från dem kring frågor om psykisk ohälsa och det saknas ett politiskt helhetsgrepp för att öka välbefinnandet i samhället.

Oro angår inte bara den enskilda individen

Vi på Mind vet att den som är intresserad av vad en människa bär på måste lyssna utan fördomar. Vi vet också att mycket av människors privata oro har sitt ursprung i samhällets strukturer. Dessutom vet vi att en viktigt del av processen med att tillfriskna från psykisk ohälsa och att minska sin orosnivå är att dela med sig av sina tankar.

Psykisk ohälsa behandlas i dag i alltför hög grad, både av drabbade, omgivning och beslutsfattare, som en utmaning på individnivå. Mind vill synliggöra kopplingen mellan samhällsfrågor, oro och psykisk ohälsa för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för en medmänsklig politik.

Vad oroar dig?

Vad oroar dig mest just nu, när du tänker på ditt liv de närmaste åren?

Dela din oro

Minds politiska förslag

Så kan politiker ge människor bättre förutsättningar – genom hela livet.

Läs förslagen som stärker

Välkommen till Orosskolan

Hur fungerar oro och vad kan hjälpa? Med film, poddar och artiklar.

Lär dig mer