Löner och arvoden

Ersättningar inom Mind

Anställningsvillkoren i Mind regleras av det avtal som träffats mellan Idea – Arbetgivarförbundet för ideella organisationer och Tjänstemannaförbundet Unionen.

Medarbetare i Mind har utöver detta rätt till ett friskvårdsbidrag om 5000 kr/år.

Lön till högsta tjänsteman

Minds styrelse beslutar om generalsekreterares lön. Nuvarande generalsekreterare har 68 000 kr per månad. Ingen övertid utgår. Tjänstepension utgår enligt kollektivavtal. Generalsekreterare omfattas inte av lagen om anställningsskydd.

Arvoden till styrelse

Minds styrelse arbetar ideellt, inget arvode utgår således till styrelsen.