Artikelförteckning Psykisk Hälsa 2011-2016

Tidningen Mind hette förr Tidskriften Psykisk Hälsa och har sina anor så långt tillbaka som 1960, då första numret gavs ut. Ibland får vi förfrågningar om äldre artiklar. Här nedan kan du leta i våra innehållsförteckningar. Vill du beställa en artikel? Mejla till [email protected], ange artikelnamn, författare, årtal och nummer. Vi scannar gärna in artikeln åt dig, men det kan ta ett par veckor innan du får den, då detta utförs av våra volontärer.

2011:1

Dubbeljubileum 80 + 50 år
Tema: Flyktingskap
Små orsaker/Katarine Vértes
Bördan de kom med/Göran Bodegård och Guhn Godani
Livshot och traumatisk förlust/Kerstin Bergh Johannesson
En hälsofrämjande introduktion/Fredrik Lindencrona
Det främmande/Eva Melldén
25 år med N.K. – nätverket/Elisabeth Sandén

Människans inre hot/Johan Schubert
Ökad kvalitet i psykoterapiutbildningen
Aktuell litteratur
Minnesord

2011:2

Bambi kommer igen
Tema: Psykoterapi
Till ofullständighetens lov/Per Magnus Johansson
Vad passar för vem? /Jenny Knutsson, Björn Philips, m fl
Fyra år med Internetpsykiatri.se/Lisa Falk
Enkät om Internetbaserad terapi/Carl von Essen
Telefonen som terapeutiskt redskap/Maxine Rosenfield & Björn Wrangsjö
Vart är KBT, DBT och ACT på väg? /Åsa Nilsonne
Differentialdiagnostik och neuropsykiatri/Martin Björklind
Debatt
Aktuell litteratur

2011:3

En förskola för livet
Tema: Förskola
Kärt barn har många namn/Elinor Schad
Små barns psykiska hälsa/Lena Almqvist, Anne Lillvist, Mats Granlund
Omsorg vs lärande/Gunilla Halldén
Förskolan i Sverige 2011/Ingrid Pramling Samuelsson
Förskolans kvalité och barns hälsa/Sven Bremberg
Förskoleklassen som övergångszon/Helena Ackesjö
Trygghet och gruppstorlek/Gunilla Niss
Förskolan som arena för föräldrastöd/Anna Sarkadi
Kvantitet kontra kvalitet i förskolan/Magnus Kihlbom
Kompletterande anknytningsperson på förskola/Birthe Hagström

Ordets mening/Karl Eriksson – mottagare av uppsatsstipendiet
När vinden vänder och tuppen gal/Ann Lantzourakis
Aktuell litteratur
Minnesord

2011:4

En hälsofrämjande skola
Tema: Skolan
Valfrihet och psykisk hälsa i skolan/Siv Fischbein
Effektiva skolor/Lennart Grosin
Den nya elevhälsan/Gunilla Guvå
Elever med stor skolfrånvaro/Karina Huus, Anne-Sofie Strand & Mats Granlund
Systematiskt arbete med utbildning och hälsa/Fiffi Tegenrot, Johanna Callegari & Nils Lundin
Tidig specialundervisning i Finland/Ulla Lahtinen & Kristina Ström
Det sociala klimatet/Mara Westling Allodi
Strukturerad undervisning/Jan Håkansson
Teorier om intelligens påverkar skolresultat/Trevor Dolan
SEDI – ny metod kartlägger barns utveckling/Curt Hagquist

Debatt: Upprop för en Ny psykiatri/Kajsa Nordström
Aktuell litteratur/Minna Forsell

2012:1

Leva livet hela livet
Tema: Åldrande
Drömmen om ett bra äldreliv 2023/Barbro Westerholm
Ett eftersatt område/Susanne Rolfner Suvanto
Psykisk sjukdom i hög ålder/Ingvar Karlsson
Äldrepsykiatri/Per Allard
Nej, Elsa är väl inte deprimerad? /Alexandra Pantzar
Sekulariseringens betydelse för synen på åldrande och död/P C Jersild
Existentiell hälsa/Cecilia Melder

Kontaktfamilj – den glömda insatsen/Carl von Essen
Om hemmasittare/Marie Gladh & Krysmyntha Sjödin
Den antidepressiva medicineringens psykologi/Daniel Sykes
Gemensamma faktorer och allians ur ett evidensperspektiv/Kristina Bernal
Aktuell litteratur
Debatt

2012:2

Dags att häva tabustämpeln
Tema: Suicidprevention
Långt till nollvisionen/Carl von Essen
Ingen ska behöva ta sitt liv/Gunilla Wahlén
Samhällets lidandeproduktion/Jan Beskow
Att vägra mörda sitt själv/Jan Beskow
Psykisk hälsa, självmord och internet/Michael Westerlund m.fl.
Skam bakom maskerna/Annelie Werbart Törnblom
Det finns ingen nåd i detta/Roberth Ericsson
Första hjälpen till psykisk hälsa/Britta A. Åkerman m.fl.
SPIS – Samverkan för att förebygga självmord/Britta Alin Åkerman & Gergö Hadlaczky
Så arbetar Nationella hjälplinjen/Ylva Kurtén
Utbildning av personal som möter självmordsnära personer/Marie-Louise Söderberg & Daniel Frydman
Riskbeteende och psykisk ohälsa hos unga i Europa/Danuta Wasserman, Rigmor Stain & Vladimir Carli

Debatt & aktuell litteratur

2012:3

Inledning
Tema: Psykisk hälsa på arbetsplatsen
Frisk av jobbet/Lennart Levi
Arbetsmiljöfrågan i 2010-talets Sverige/Töres Theorell
Personalarbete och psykisk hälsa på Swedbank/Marie Hallander-Larsson
Hjärnkolls undersökning av attityder till psykisk ohälsa/Emma Thelander
Hälsofrämjande ledarskap inom kommunal sektor/Andrea Eriksson
Hur kan företag förebygga psykisk ohälsa? /Anders Karlsson
Massmord och tyst våld/Yeshiwork Wondmeneh

Revideringen av diagnosbiblarna/Per-Anders Rydelius
Hjälp via Internet för alkohol- och drogmissbruk/Kristina Sinadinovic
Aktuell litteratur/Björn Wrangsjö

2012:4

Inledning
Tema: Genus
Varför mår flickor sämre, när pojkar oftare tar livet av sig? /Sven Bremberg
Köns- och genusskillnader vid psykostillstånd och psykvård/Ellinor Tengelin
Om depression och manlighet/Mats Hilte
Rädsla bakom hedersrelaterat våld/Mina Sedem
Jämställdhet, genus och hälsa/Lotta Grönblad
Om normaliteten, faderligheten och moderligheten/Cecilia Modig
Fred with Tires/Roberto Gonzales

Att lära av vanvård i den sociala barnavården/Anders Nyman
PSYK-E bas/Marie Åsberg, Åke Nygren, Ingrid Hedlén, Tom Grape, Hans Cagnell % Eva Faxe
Suicid bland äldre är ett globalt hälsoproblem/Gergö Hadlaczky & Rigmor Stain
Aktuell litteratur/Björn Wrangsjö

2013:1

Inledning
Tema: Rättspsykiatri
Psykiskt störda lagöverträdare/Marianne Kristiansson
Riskbedömningar för våld mot andra/Joakim Sturup
Från vårdbehov till riskbedömningar/Jerzy Sarnecki
De mest hatade/Börje Svensson
Lagförslaget om särskilda skyddsåtgärder bryter mot grundläggande fri-och rättigheter/Moa Kindström Dahlin & Anna Nilsson

Kartläggning av MHE varnar för utanförskapets följder/Maria Nyman
SBU – utvärdering av schizofrenivården/Bengt Mattsson, Lennart Lundin & Sophie Werkö
Äldre och självmordsbenägen/Sabina Karlsson
Aktuell litteratur
Nytt från föreningen

2013:2

Inledning
Tema: Föräldraskap
Familjerådgivningen i ett folkhälsoperspektiv/Ann-Marie Lundblad
Hanteringen av vårdnadstvister/Annika Rejmer
Särlevandeutredningen/Göran Harnesk
Föräldrakurser/Knut Sundell & Martin Forster
Att vara mor – och farförälder/Maria Modig
Föräldraskap och föräldraförsäkringens utveckling/Ann-Zofie Duvander
Föräldratelefonen
Ensamstående föräldrar/Sophia Lövgren
Anknytning hos barn till mödrar med intellektuella funktionshinder/Pehr Granqvist

Estetik och psykoterapi/Björn Wrangsjö
Aktuell litteratur
Nytt från föreningen

2013:3

Inledning
Nytt från föreningen
Aktuell litteratur
Tema: Att mäta psykisk hälsa
Mind-index – ett nytt mått på den psykiska hälsan på nationell nivå
Determinanter och indikatorer för den psykiska hälsan – en översikt/Sven Bremberg
Indikatorer på barns och ungas psykiska hälsa/Lennart Köhler
Långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa – exempel på samband/Anna Bryngelson, Marie Åsberg, Ellenor Mittendorfer
Indikatorer på äldres psykiska hälsa/Stefan Fors
Övriga artiklar
NASP 20 år/Rigmor Stain, Danuta Wasserman
Normkritik eller kompensation? Reflektioner från en utvärdering av projekt riktade till pojkar och unga män/Johannes Lundblad & Thomas Johansson
Nytt namn – samma bra verksamhet

2013:4

Inledning
Tema: Språket
Att leka och lära med ord/Cecilia Modig
Att översätta det svåröversatta/Maria Sundvall & Sofie Bäärnhielm
Bilingualism och psykoterapi/Marian Cabrejas
Tolkens roll i behandling med flyktingföräldrar och små barn/Monica Brendler Lindqvist
Språkliga former i stöd via nätet/Cecilia Löfberg & Margareta Aspán
Språkets betydelse för lärande och relationsskapande/Barbro Bruce
Övriga artiklar
Föräldrar som mist ett barn i suicid/Ullakarin Nyberg & Pernilla Omerov
Diskriminerad och psykiskt störd/Fredrik Edin & Mikael Sandlund
Kontaktfamilj – en insats för livet eller för barndomen? /Lotta Berg Eklundh

2014:1

Inledning
Aktuell litteratur
Tema: Unga som varken arbetar eller studerar
NEET:s i Norden/Terje Olsen & Jenny Tägtström
Tre frågor till partiernas ungdomsförbund
Unga som varken arbetar eller studerar på grund av ohälsa/Susanne Zander
Hur kan samhället stödja arbetslösa ungdomar? /Sven Bremberg
Tysta killar/Beny Plüss
Att göra det bästa av ungdomen/Jennie C Ahrén & Anton Lager
Övriga artiklar
Paired Reading/Hilma Forsman
Existentiella samtal lika viktiga som suicidpreventiva riskbedömningar/Lars Jacobsson
Är personer med neuropsykiatriska diagnoser bättre företagare? /Johan Wiklund
HUB – hälsa, utbildning, barn/Therese Lundin, Eva Pennegård & Fiffi Boman

2014:2

Inledning
Aktuell litteratur
Tema: Stigma
Stigmatisering och diskriminering av personer med psykisk ohälsa/Lars Hansson
Stigma och diskriminering vid psykisk sjukdom/Cecilia Brain
Olika, annorlunda, kategoriserad och stigmatiserad/Kristina Hellberg
Att uppleva stigmatisering/Linda Weichselbraun
Time to change – den brittiska antistigma-kampanjen/Kate Nightinggale
En af os – den danska antistigma-kampanjen/Johanne Bratbo
Det handlar om dig och mig – den svenska kampanjen Hjärnkoll/Rickard Bracken, Susanne Rolfner Suvanto & Anki Grundelius
Övriga artiklar
Hjälper det att prata med varandra i grupp? /Pia Litzell Berg & Eeva Espalani
Postmoderna influenser inom psykoterapin/Sven Sjöqvist

2014:3

Inledning
Aktuell litteratur
Tema: män och självmord
Självmord bland män/Maneka Ghosh
Maskulinitetsnormer och suicid/Lars Jalmert
Maskulinitet, våld och suicidprevention/Klas Hyllander
”Bra karl reder sig själv – om inte så…?!” /Lars Jacobsson
Männens depression och suicidalitet/Wofgang Rutz
Könsrelaterade riskfaktorer vid självmord/Gergö Hadlaczky, Sebastian Hökby & Danuta Wasserman
Självmord som psykologiska olycksfall/Sven Bremberg
Sista ordet: Intervju med Jan Löwdin, Mottagningen för unga män

2014:4

Inledning
Aktuell litteratur/Lovisa Sandberg & Björn Wrangsjö
Tema: Stress
Stressbegreppets historia/Marie Åsberg
Stress och hälsa i ett föränderligt samhälle/Ulf Lundberg
Stress hos flickor och pojkar i tonåren/Petra Lindfors & Lisa Folkesson
Sömnen viktig för skolbarns välbefinnande/Carola Ray, Michaela Wiik & Eva Roos
Sömn, sms och sociala medier hos ungdomar/Pernilla Garmy
Övriga artiklar
Mind-index för Sveriges län 2014/Hanna Mogensen & Frej Stilling
Varför hamnar Västerbotten i topp i Mind-index? /Maneka Ghosh
Anknytning hos barn till mödrar med intellektuella funktionshinder/Petra Granqvist, m fl

2015:1
Inledning
Övriga artiklar
Aktuell litteratur/Lovisa Sandberg och Björn Wrangsjö
Dödshjälp vs. Självmordsprevention/Manika Ghosh
Kronisk arbetsrelaterad stress och hjärnförändringar /Ivanka Savic
Tema: Flyktingskap
Barnet i stormens öga/Nina Santavirta
Den goda viljan/Cecilia Modig
När tortyren kommer till Sverig/Frida Johansson Metso
Flyktingskap och självmord/Maria Sundvall
Mordförsök på tilliten/Mario Morrone Lamanna
Jämlik hälsa som en mänsklig rättighet/Karin Johansson Blight

2015:2
Inledning
Aktuell litteratur
Tema: Distansstöd
Distansstöd vid kris – kunskapsläge och kunskapsluckor/Sven Bremberg
Struktur och process i telefonrådgivning/Elisabeth Almgren Eriksson
Självorganiserat stöd online – exemplet Elefriends/Maneka Ghosh
Psykoterapi på Internet/Christian Falk Dahl
Alkohollinjen – stöd per telefon för den som vill förändra sina alkoholvanor/Kerstin Thakker-Damström & Marie Illerbrand
Digitala interventioner för den som dricker eller drogar för mycket/Anne H Berman
Att svara på frågor utifrån MI/Liria Ortiz
Självmordsupplysningen – suicidprevention på nätet/Carl von Essen & Marie-Louise Söderberg
Stöjande systerskap online /Lisa Good & Maria Munkesjö
Välkommen till Bris, vad vill du chatta om idag? /Stina Michelson
Övriga artiklar
Coachning som rehabiliteringsmetod vid psykisk ohälsa/Ann-Sofie Hansson
2015:3
Inledning
Självmordslinjen öppnar – dygnet runt
Aktuell litteratur
Tema: Tillit
Hög mellanmänsklig tillit i Sverige – men inte bland alla/Sören Holmberg & Bo Rothstein
Tillit / Gunnar Aronsson
Erfarenheters betydelse för tilliten/Julia Grosse
Att tolka tillit – några grundfrågor/Erik Blennberg
Tillit skapar vi tillsammans/Magdalena Bluhme
Den bräckliga tilliten/Sten Widmalm
När regelverket tar över – om bristen på tillit till våra vårdarbetare/Lars Jacobsson
Tillit är vägen, medmänsklighet målet/Stina Balkfors
2015:4
Inledning
Aktuell litteratur
Mind-index 2015/Johanna Hoffsten
Tema: Ungas psykiska hälsa
Den psykiska hälsan bland unga förbättras samtidigt som fler ungdomar fått psykiska besvär/ Sven Bremberg
”Vuxna får gärna bry sig sjukt mycket!” / Lidija Kolouh- Söderlund
Unga som sorteras bort/Jonas Olofsson & Martin Kvist
Att möta ett nytt land som syskon till ett ensamkommande flyktingbarn/Eva Nyberg
Glädjande steg mot ökad delaktighet i barn- och ungdomspsykiatrin/Fredrik Malmberg
När livet känns fel/Tiina Ekman
Youth Aware of Mental Health – YAM/Inga-Lill Ramberg, Marie-Louise Söderberg, Carin Bokedal & Danuta Wasserman
Krönikor
Tidiga störningar bakom ungas våldsdåd/Ann Lantzourakis & Pia Eresund
Den 28 september 2013 – Fasaden föll och mitt liv gick inte att rädda/Charlie Eriksson
Ett perspektiv på döden/Selene Cortes

2016:1
Tema: Att prata om självmord
Förord: Att tala om självmord/Cecilia Modig
Krönika: Vad är ett liv värt?/Sverker Buhlin
Alright lets do it/Michael Westerlund
Ångesten det innebär att vara trans kommer utifrån/Malin Pettersson
Att prata om självmord i medierna/Carl von Essen
Elin tecknar för att bryta tabun/Malin Pettersson
Jennie får oss att se världen ”Med andra ögon”/Malin Pettersson
Kan tankar på självmord vara nyttiga?/Jan Beskow
Ny undersökning från Mind och Novus/Carl von Essen & Cecilia Modig
Hos Udda är ingen ensam/Malin Pettersson
Självmordets många bottnar/Lars Jacobsson
Aktuell litteratur: ”Ångest är vanligt. Men ångest är inte farligt”/Malin Roca Ahlgren
Sorgeprocesser på digitala forum efter anhörigas självmord/Michael Westerlund
Motiverande samtal för att förebygga självmord/Liria Ortiz
Att prata för att orka leva lite till/Martina Kopra

2016:2
Tema: Mänskliga rättigheter och psykisk hälsa
Förord – Dags att bli psykrättsaktivist
Lagen som ska hantera flyktingkrisen/Malin Pettersson
CRPD-konventionen /Alva Finn
Ny ordförande i Mind/ Lina Axelsson Kihlbom
Dags för FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning att bli svensk lag/Thomas Hammarberg
Att falla tills man hittar sig själv. En personlig berättelse/Caroline Edgren
Patienternas önskelista – står sig över tid/Nina Åsbring
Advokaten som vågar prata känslor/Malin Pettersson
Krönika: Världen är till för alla i den/Johanna Wester
Essä: Att växa upp i turbosamhället/Lars Dencik
Svar på tal med folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström/Malin Pettersson

2016:3
Tema: Ideella krafter för psykisk hälsa
Förord
Hur jag dog – och fick klart för mig hur allt hänger ihop/Niklas Ekdal
Hårdrocken räddade Emelies liv/Sofia Bergström
Inte som andra mammor/Linnéa Rosenberg
Vårdutlöst PTSD kan förebyggas/Thérèse Eriksson
Unga in i Norden/Caroline Jonsson
Mind – 85 åring som ger järnet/Inga Gustafsson & Carl von Essen
Tio år av nätverkande har gett brukarrörelsen starkare röst/Lisa Ringström
Spelar roll? Föreningslivet kan främja den psykiska hälsan hos äldre/Susanne Rolfner Suvanto
Barn i behov. Ett nytt föräldrarnätverk som arbetar för att barn med särskilda behov ska få rätt stöd/Malin Holm
Rätt till rätt förutsättningar för arbete?/Selene Cortes
Man måste vara frisk för att orka vara sjuk/Maria Ljungström
2016:4
Första året med Självmordslinjen
Att ge hopp och stöd till de som inte orkar leva/Johanna Nordin
MIND- index 2016