Dina gåvor går fram

Vi samlar in gåvor till följande ändamål i vårt arbete för psykisk hälsa:

 • Medmänskligt stöd
 • Kunskapsspridning
 • Opinionsbildning

Vårt löfte till dig som stödjer vårt arbete:

 • Att använda dina gåvor till vad du vill att de ska gå till. Om detta av någon anledning inte är praktiskt möjligt, kontaktar vi dig.
 • Att du regelbundet får uppdateringar och information om hur Mind använder pengarna.
 • Att vi kommer förvalta din gåva och våra insamlade medel på ett ansvarsfullt och effektivt sätt.
 • Att insamlings- och administrationskostnader ska hållas på en skälig nivå.
 • Att dina personuppgifter hanteras med respekt och är konfidentiella samt hanteras i enlighet med GDPR.
 • Att du närsomhelst kan stryka dig ur vårt register och sluta få våra utskick.
 • Att all relevant ekonomisk information ska finnas på tillgängligt på vår hemsida.

Medmänskligt stöd

Vi bedriver stödverksamheter i form av Självmordslinjen, Äldrelinjen, Föräldralinjen och Mind Forum. Här stödjer vi personer som mår psykiskt dåligt. Stödverksamheterna bemannas av c:a 500 volontärer.

Varför kostar en volontär pengar?

Vi får ofta frågan varför våra stödverksamheter kostar pengar, då arbetet utförs av volontärer. Men sanningen är att arbetet måste ledas, styras och kvalitetssäkras. Och så ska volontärerna schemaläggas. När någon blir sjuk måste vi finnas till hands för att se till att passet täcks ändå.

För att volontärerna ska vara beredda på sitt uppdrag, måste de utbildas. De får över 20 timmar grundutbildning innan de börjar och erbjuds kontinuerlig fortbildning när de är igång, för att utveckla sin kompetens.

Eftersom våra volontärer har ett av Sveriges tuffaste volontäruppdrag, vill vi att de har stöd och handledning. Därför har de tillgång till en bakjour med legitimerade terapeuter samt får regelbunden handledning.

Samtalen till oss kostar en markering för den stödsökande. Det innebär att vi står för resterande samtalskostnad. Vi vet att personer med psykisk ohälsa, ofta har en ekonomiskt utsatt situation. Därför är det en principsak för oss att samtalen inte kostar pengar.

För att våra volontärer ska ha lätt att ta sig till oss, har vi ett kontor som ligger nära så många kommunikationssätt som möjligt. De sitter i speciellt inredda rum för att dämpa ljudnivån. För detta betalar vi lokalhyra.

Teknik och IT är en annan post som kostar en hel del för oss. Det måste finnas fungerande dator och telefon samt licenser till programvaror.

För att personer som behöver oss ska kunna nå oss, måste de känna till oss. Därför annonserar vi regelbundet i olika medier.

Detta är några exempel på varför en volontärverksamhet kostar pengar.

Kunskapsspridning

Vi vill öka kunskap och minska stigmat som finns runt psykisk ohälsa och självmord. Vi vill med kunskap och genom att dela olika berättelser främja psykisk hälsa. Vi tror att alla som berörs av psykisk ohälsa kan stärkas av ett medmänskligt bemötande och stärka sin egen motståndskraft, med hjälp av kunskap och stöd.

Vi sprider kunskap genom att utbilda och bedriva ett aktivt arbete i digitala kanaler som webb och sociala medier.

Opinionsbildning

Vi kämpar för att alla människor ska ha rätt att delta i samhället på lika villkor. Vi vill motverka diskriminering och stigmatisering av personer med psykisk ohälsa samt förhindra social utsatthet. Vi är en röst för och med personer med psykisk ohälsa och deras närstående. Vi vågar prata om psykisk ohälsa och eftersträvar att bryta det tabu som förhindrar människor att prata om det.

Vi förbättrar villkoren för personer med psykisk ohälsa genom att skapa opinion samt bedriva påverkansarbete och kampanjer.

Vi för regelbunden dialog med olika beslutsfattare och berörda parter gällande levnadsvillkor för personer med psykisk ohälsa.

Policy för insamling

Hur vi arbetar med insamling styrs av vår insamlingspolicy. I den regleras bl.a. vilka vi tar emot gåvor från, när vi tackar nej till gåvor (etiska omständigheter etc) och hur vi går tillväga vid ev. tvistiga ärenden.

Svensk insamlingskontroll

Vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. De utfärdar s.k. 90-konton. Mind har kontonummer:

 • PG 90 08 53-3
 • BG 900-8533

Enligt Svensk Insamlingskontroll får högst 25  % gå till insamlings- och administrationskostnader. 75  % måste betalas ut till ändamålet. Mind har förbundit sig att hålla sig inom dessa ramar.

Läs mer om Minds aktuella nyckeltal (extern länk till Svensk insamlingskontroll, använd sökfunktioner).

Medlem i Giva Sverige (fd FRII)

Mind är också medlem i Giva Sverige (fd Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII). De arbetar för att insamling hos allmänheten ska bedrivas på ett etiskt korrekt sätt.

Vi följer Giva Sveriges kvalitetskod och styrande riktlinjer som fastställer givarens rättigheter.