Årsmötet

Mind är en ideell förening med ca 2000 medlemmar och en styrelse tillsatt av årsmötet.

Årsmötet 2014

 

Högsta beslutade organet

Mind är en ideell förening. Det innebär att vi är en icke-vinstdrivande organisation som ägs av våra medlemmar.

Det högsta beslutande organet är årsmötet, som äger rum på våren varje år. Då väljs styrelse, beslutas om motioner och beslutas om eventuella stadgeförändringar.

Du hittar våra årsmötesprotokoll i menyn till vänster.

Det går att bli medlem i Mind som privatperson eller organisation. Vi driver våra verksamheter i Sverige, med huvudkontor i Stockholm. Mind har lokalföreningar i Halmstad, Malmö, Umeå,  Göteborg och Stockholm. Det är vår ambition att finnas representerade över hela Sverige.

Årsmötet för 2024 sker måndagen den 27 maj kl 18. Deltagande kommer att vara möjligt både på plats och digitalt. Läs hela inbjudan här!

 

Dagordning Minds årsmöte 27 maj:

17.30 – 18:00 Fika och registrering

18:00 – 18:05 Gerhard Bley, Styrelseordförande för Mind hälsar alla välkomna

18:05 – 18:25 Minds nya Generalsekreterare Rickard Bracken presenterar sig själv och sina tankar om Mind, psykisk hälsa och suicidprevention.

18:30 Öppnande av årsmötet

Föreslagen dagordning: 

Mötets öppnande

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Årsmötets arbetssätt

Fastställande av röstlängd

Val av två justeringspersoner som också fungerar som rösträknare

Fråga om mötet har utlysts i tid

Godkännande av dagordning (bilaga 1)

Årsrapport 2023 (bilaga 2)

Beslut om godkännande av årsredovisningen 2023

Revisionsberättelsen

11a Revisionsberättelse auktoriserade revisorer (bilaga 3)

11b Revisionsberättelse lekmannarevisorer (bilaga 4)

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Inkomna propositioner och motioner

13a Styrelsens proposition till fastställande av medlemsavgifter 2025 (bilaga 5)

13b Styrelsens proposition till ny strategi 2025–2028 (bilaga 6)

13c Styrelsens proposition till uppdaterad valberedningsinstruktion (bilaga 7)

13c Inkommen motion till årsmötet om medlems- och volontärkommunikation

(bilaga 8)

13d Styrelsen svar till inkommen motion om medlems- och volontärkommunikation (bilaga 9)

Presentation av förslaget till nya ledamöter i styrelsen samt revisorer (bilaga 10)

Val av styrelse

Val av styrelseordförande

Val av revisorer och fastställande av instruktion för lekmannarevisorer (bilaga 11)

Val av valberedning och fastställande av valberedningsinstruktion

Övriga frågor

Mötet avslutas

 

Bilagor

Bilaga 1. Dagordning Minds årsmöte 27 maj 2023

Bilaga 2. Minds årsrapport 2023 

Bilaga 3. Revisionsberättelse 2023

Bilaga 4. Minds lekmannarevision 2023

Bilaga 5. Styrelsens proposition till medlemsavgifter

Bilaga 6. Styrelsens proposition till ny strategi Mind 2023

Bilaga 7. Styrelsens proposition uppdaterad valberedningsinstruktion

Bilaga 8. Motion om medlems- och volontärkommunikation 

Bilaga 9. Svar på motion om medlems- och volontärkommunikation

Bilaga 10. Valberedningens förslag inför årsmötet 2023

Bilaga 11. Instruktion lekmannarevisor