Varmt välkommen till Minds årsmöte 2024

Hej!

Vi befinner oss i en tid där Minds arbete och verksamhet är viktigare än någonsin och vi är tacksamma för allt stöd och det engagemang som vi ser. Vår verksamhet skulle inte vara möjligt utan er medlemmar och volontärer!

Den 27 maj är det dags för Minds årsmöte och vi hoppas att du har möjlighet att medverka. Mötet börjar kl. 18:00 men du är välkommen redan från kl. 17:30 för registrering och mingel med personal och andra medlemmar. Under kvällen kommer du förutom att delta vid Minds ordinarie årsmöte, även få chansen att träffa och lyssna på Minds nya generalsekreterare Rickard Bracken!

För att möjliggöra för ökad tillgänglighet och bred involvering kommer vi i år hålla ett hybridmöte via Zoom. För er som har möjlighet ses vi fysiskt på Garnisonen i nära anslutning till Minds lokaler.

Plats: Salen Berzelii Park, Garnisonen, Karlavägen 100, eller online via Zoom.
Du som anmäler dig till mötet kommer få underlag samt instruktioner och länk för hur du ansluter till mötet.
Tid: Måndag 27 maj kl. 18.00

Anmäl dig till [email protected] senast den 10 maj.

För att delta vid årsmötet är det viktigt att du har betalat din medlemsavgift. Om du ännu inte hunnit betala in medlemsavgiften för 2024, (240 kr för privatpersoner och 750 kr för organisationer) behöver du göra det senast den 1 maj. Sätt in medlemsavgiften på bankgiro 900–8533, skriv meddelandet ”Medlemsavgift2024” i samband med betalningen. För volontärer ingår ett medlemskap i volontärskapet och du behöver i så fall inte betala.

Styrelsens propositioner till årsmötet, bland annat förslag till ny strategi kommer publiceras på hemsidan senast den 29:e april. Allt övrigt material inför årsmötet skickas ut via e-post till anmälda medlemmar senast den 13 maj.

Motioner ska vara Mind tillhanda senast 1 april via e-post till [email protected] eller via post: Mind, att: Styrelsen, Karlavägen 108, plan 5, 115 26 Stockholm

Varmt välkomna!

 

Förslag till dagordning: 

1. Mötets öppnande.

2. Val av mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare.

4. Årsmötets arbetssätt.

5. Fastställande av röstlängd.

6. Val av två justeringspersoner som också fungerar som rösträknare.

7. Fråga om mötet har utlysts i tid.

8. Godkännande av dagordning.

9. Presentation av Årsredovisning 2023.

10. Beslut om godkännande av Årsredovisningen 2023.

11. Revisionsberättelsen 2023.

11a Revisionsberättelse auktoriserade revisorer

11b Revisionsberättelse lekmannarevisorer

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

13. Inkomna propositioner och motioner.

14. Presentation av förslaget till nya ledamöter i styrelsen samt revisorer.

15. Val av styrelse.

16. Val av styrelseordförande.

17. Val av revisorer och fastställande av instruktion för lekmannarevisorer.

18. Val av valberedning och fastställande av valberedningsinstruktion.

19. Övriga frågor.

20. Mötet avslutas.