Ge en gåva

Integritetspolicy

Policyn innehåller en beskrivning av hur Mind förhåller sig till behandlingen av individers personuppgifter.

Allmän beskrivning av Minds dataskyddsarbete

Mind är en ideell förening som arbetar med att förebygga psykisk ohälsa och självmord, genom att bilda opinion, sprida kunskap samt erbjuda medmänskligt stöd. För att kunna bedriva och finansiera verksamheten behandlar Mind personuppgifter.

Då det är viktigt för oss att du som har en relation till oss, känner dig trygg när vi lånar dina personuppgifter, kommer vi alltid att behandla dina personuppgifter med transparens och öppenhet för dig, och med respekt för din personliga integritet.

Om du är intresserad av vilka specifika personuppgifter och ändamål vi använder dina personuppgifter till, utifrån vilken relation du har till oss, kan du läsa mer på sidan Dina personuppgifter.

Minds organisation

Mind verkar på nationell nivå, med huvudsäte och kansli i Stockholm. Den nationella föreningen Mind, org. nr. 802002-7291, är personuppgiftsansvarig. Minds lokalavdelningar i andra delar av landet delar det personuppgiftsansvaret.

Lokalavdelningar, som är egna juridiska personer, är i sin tur egna personuppgiftsansvariga. Relationen mellan Minds nationella förening och lokalavdelningar regleras med ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Personuppgifter som behandlas

I Mind vårdar vi flera olika relationer och behandlar personuppgifter för många olika grupper. Vi behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet med behandlingen och som har en rättslig grund.

Vi behandlar personuppgifter för följande kategorier:

 • Anställda
 • Besökare via Minds sidor på sociala medier
 • Givare och potentiella givare
 • Kunder och potentiella kunder
 • Leverantörer (med kontaktperson)
 • Medlemmar
 • Myndigheter (med kontaktperson)
 • Personer som beställer material
 • Prenumeranter nyhetsbrev
 • Stiftelser / fonder (med kontaktperson)
 • Stödsökande Mind (i undantagsfall)
 • Styrelse Mind
 • Volontärer och potentiella volontärer
 • Webbplatsbesökare mind.se och Mind Forum
 • Yrkesmässiga relationer

Vi är måna om att de personuppgifter vi behandlar är riktiga och korrekta. Därför använder vi oss av tjänster för adressuppdatering, vilka kräver ett personnummer. Därför kan vi komma att personnummersätta dig som givare, medlem, prenumerant på tidningen Mind eller kund.

Känsliga personuppgifter

Vi behandlar inte uppgifter om brott. Vi behandlar inte heller personuppgifter från barn under 13 år utan vårdnadshavares samtycke.

Känsliga personuppgifter eller personuppgifter som klassas som extra skyddsvärda behandlas i normala fall inte, med undantag av personnummer som i förekommande fall används med bakgrund av vikten av säker identifiering.

I de undantagsfall då känslig eller extra skyddsvärd information ändå behandlas måste följande kriterier uppfyllas:

 • Giltig rättslig grund
 • Giltigt undantag enligt artikel 9 i Dataskyddsförordningen
 • Extra skyddsåtgärder och hög säkerhet för det system/register där personuppgifterna behandlas.
 • En rimlig, dokumenterad motivering.

Rättsliga grunder

I Mind behandlar vi personuppgifter med följande rättsliga grunder:

 • Avtal
 • Rättslig förpliktelse
 • Intresseavvägning
 • Skydd av grundläggande intressen
 • Samtycke

Ett samtycke anses vara en frivillig, specifik och otvetydig viljeyttring. Det ska innehålla information om hur personuppgifterna ska användas och hur de samlas in. Ett samtycke ska alltid gå att spåra samt tas tillbaka av den registrerade.

Skydd av grundläggande intressen används som rättslig grund endast i de fall då akut självmordsrisk uppstår i Självmordslinjens chatt eller telefon och SOS Alarm måste kontaktas. Då frågar volontären den stödsökande om tillstånd att ta kontakt med SOS Alarm, varvid den stödsökande ombeds uppge sitt namn, personnummer och privat kontaktinformation.

Ändamålen med behandlingen

 • Minds styrning och ledning.
 • Bokföring och finansiella ändamål.
 • Ansöka om bidrag och gåvor samt fullgöra avtal mot bidragsgivare.
 • Fullgöra avtal med givare, prenumeranter av Minds nyhetsbrev, medlemmar, leverantörer och kunder.
 • Fullgöra plikter som arbetsgivare gentemot anställda, administration av en anställning och rekrytera nya medarbetare.
 • Fullgöra plikter gentemot volontärer, rekrytera nya volontärer och administrera våra stödverksamheter.
 • Fullgöra beställningar av tjänster som erbjuds av Mind.
 • Erbjuda god service gentemot givare, kunder, medlemmar och prenumeranter.
 • Statistik och analys för att förbättra aktiviteter riktade till givare, medlemmar och kunder.
 • Direktmarknadsföring gentemot existerande givare, medlemmar och kunder.
 • Direktmarknadsföring för att rekrytera nya givare, medlemmar och kunder.
 • Publicering av foto och film.
 • Administrera och analysera givarprofiler samt genomföra marknadsundersökningar, ta fram statistik om givarbeteende på aggregerad nivå (utan att identifiera givaren som individ).
 • Kontakta SOS Alarm vid akut självmordsrisk
 • Upphandling av varor och tjänster
 • Delta i forskningsprojekt.

Lagring och gallring av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen. Ändamålen för behandlingen kan variera.

Alla system och register i Mind har en utsedd systemansvarig. I de fall gallring inte sker per automatik i ett särskilt system, ska dessa gallras en gång om året. Detta ska ske i april varje år.

Uppgifter som kan överföras utanför EU och EES

I största möjliga mån håller Mind dina personuppgifter inom den inre marknaden, dvs EES. Om dina personuppgifter överförs till tredje land har vi antingen säkerställt att EU-kommissionen har bedömt att det tredje landet har en så kallad adekvat skyddsnivå eller signerat ett EU-standardavtal med den mottagande parten i tredje landet.

Länkar till andra webbplatser

Länkar som kan finnas på Minds webbplatser och som leder till andra webbplatser, kan medföra att du besöker webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges i Minds integritetspolicy.

Grundläggande rättigheter och val

Du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som behandlas och hur de inhämtas. Informationen om detta ska vara begriplig och lätt tillgänglig.

Du har rätt att:

 • Få tillgång till dina personuppgifter (registerutdrag)
 • Få felaktiga uppgifter rättade
 • Få dina personuppgifter raderade
 • Invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring
 • Invända mot att dina personuppgifter används för automatiserat beslutsfattande och profilering
 • Flytta dina personuppgifter (dataportabilitet)

Du är alltid välkommen att kontakta Mind med dina synpunkter och önskemål. Mind tar emot alla förfrågningar om dataskydd samt synpunkter via mejladressen [email protected]. Denna mejladress hanteras av dataskyddsansvarig i Mind.

Vill du göra mindre ändringar, till exempel uppdatera din adress, går det även bra att ringa 08-34 70 65 eller att mejla till [email protected], för att få svar av vår kundservice.

Begäran om registerutdrag måste vara skriftlig och egenhändigt undertecknad. Denna skickas till Mind, att: dataskyddsansvarig, Karlavägen 108, 115 26 Stockholm.

Om du framfört synpunkter på Minds behandling av personuppgifter, men ändå inte känner att Mind agerat korrekt, kan du framföra dina synpunkter direkt till Integritetsskyddsmyndigheten. De nås via webbplatsen www.imy.se.

Information om cookies på webbplatsen

Denna webbplats använder cookies. Du väljer själv om du vill tillåta att vår webbplats lagrar cookies på din dator eller inte, och du kan ändra ditt val när som helst.

Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv.

Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande.

Denna webbplats använder förutom nödvändiga cookies även statistikcookies och marknadsföringscookies. Dessa cookies placeras ut av tredjepartstjänster som visas på våra sidor.

Nödvändiga cookies

Dessa behövs för att webbplatsen ska fungera tekniskt och funktionellt och måste därför accepteras för att kunna besöka sidan.

Statistikcookies

Vi använder statistikcookies i syfte att få en bättre förståelse för hur våra besökare använder vår webbplats, minska problem för besökaren, förbättra innehåll och öka engagemang. Vi nyttjar externa webbanalystjänster och cookies sätts därför av dessa (sk tredjepartscookies). Google Analytics används för att samla statistik om våra besökare, t.ex. hur länge de stannar och vilka sidor de besöker. Hotjar används för att följa besökares beteendemönster, t.ex. musklick och musrörelser.

Marknadsföringscookies

Vi använder oss av marknadsföringscookies för riktad kommunikation, marknadsföring och profilering. Syftet är gåvoinsamling, rekrytering av volontärer och att sprida av kunskap om psykisk hälsa till allmänheten. Vi samarbetar för detta syfte med externa plattformar (t.ex. Facebook, Google Ads, YouTube) och cookies sätts därför av dessa (sk tredjepartscookies).

Vi vidarebefordrar även viss information till de annons-, analys- och sociala medierföretag som vi samarbetar med.

I enlighet med det val du gör, samtycker du till att vi får lägga aktuella cookies på din enhet och godkänner tillhörande behandling av personuppgifter. Väljer du att inte samtycka kommer vi enbart placera cookies som är nödvändiga för webbplatsens funktion.