Fakta om självmord

Det var 1 505 människor som tog sitt liv under 2021. Av dessa var 1 058 män och 447 kvinnor. Självmord är ett stort folkhälsoproblem, särskilt bland unga män.

Sjunkande självmordstal utom bland yngre

Självmordstal = antal självmord per 100 000 personer för hela eller del av populationen under ett år. Förekomsten av självmord har i Sverige gradvis minskat från 23,1/100 000 år 1970 till 15/100 000 år 2017. I åldern 15–29 år har dock självmorden ökat under de sista decennierna. Den åldersgrupp som har högst självmordsrisk är personer i övre medelåldern, det vill säga i åldern 45–64 år (Folkhälsomyndigheten).

Säkra och osäkra självmord

Ibland kommuniceras endast säkra självmord. Vi har valt att kommunicera både säkra och osäkra självmord då så mycket som 70–75 procent av de osäkra självmorden efter psykologiska undersökningar skattats som självmord. Det finns också ett mörkertal bland äldre där självmord kan rubriceras som sjukdom och bland döda i trafiken där ett självmord ofta felaktigt kan rubriceras som trafikolycksfall.  Enligt den Internationella klassifikationen av dödsorsaker och sjukdomar (ICD), är säkra självmord de fall där inget tvivel råder om att avsikten har varit att ta sitt liv. Osäkra självmord används när man är osäker på uppsåtet bakom dödsfallet, det vill säga om det var en avsiktlig handling eller ett olycksfall. I Sverige är andelen osäkra självmord relativt högt, cirka 20 procent av det totala antalet. De flesta osäkra fall är förgiftningar (NASP, Karolinska Institutet).

Självmordstankar, självmordsförsök och fullbordade självmord

Statistiken när det gäller självmordsförsök är begränsad till de individer som erhållit slutenvård i samband med ett självmordsförsök och generaliseringar till självmord i allmänhet bör göras med försiktighet. Enligt Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät har 5 000/100 000 haft självmordstankar under det senaste året och 1 000/100 000 har försökt ta sitt liv. För en mindre del av de som gjort självmordsförsök, 72/100 000, har detta lett till vård på sjukhus. Det är något vanligare med vård för självmordsförsök bland kvinnor, jämfört med män. Sjukhusvård för självmordsförsök är som vanligast i åldern 15–19 år, 166/100 000.

Således har under det senaste året cirka 500 000 haft självmordstankar, cirka 100 000 genomfört självmordsförsök, och cirka 1 500 fullbordat ett självmord. Självmordstankar är så vanliga att de kan betraktas som en del av mänskligt liv. Endast 3/1000 av de individer som haft självmordstankar fullbordar ett självmord (Folkhälsomyndigheten).

Skillnader i förekomst av självmord

Cirka 70 procent av alla självmord begås av män. Denna skillnad har varit relativt oförändrad sedan år 2000.

Risken för självmord (säkerställda och osäkra) varierar betydligt mellan olika delar av landet. Under perioden 2014–2018 var förekomsten i Västerbottens län som lägst med 13,8/100 000 och som högst i Gotlands län med 28,5/100 000 (NASP, Karolinska Institutet)

Skillnaderna mellan olika sociala grupper är betydande. De betyg som en 15-åring får i grundskolan kan tjäna som markör för social position i vuxen ålder. Risken för självmord upp till 34 års ålder är bland män fem gånger högre för den femtedel som hade de lägsta betygen jämfört med den femtedel som hade de högsta. För kvinnor var motsvarande risk 2,7 gånger högre (Björkenstam et al, 2010).

Globala skillnader

Varje år dör nära 800 000 människor av självmord i världen. Självmord är den främsta dödsorsaken i åldern 15–29 år. Nästan 80 procent av alla självmord under 2016 skedde i låg- och medelinkomstländer. Av alla WHO:s medlemsstater är det enbart 60 som bedöms ha suicidstatistik av god kvalitet. Detta innebär att nationella jämförelser inte är helt tillförlitliga.

Av de 170 länder som är listade av WHO ligger Sverige på plats 60 i självmordstal (WHO).

Under perioden 1990–2010 minskar förekomsten av självmord i alla höginkomstländer med ett enda undantag, Sydkorea. Takten för minskningen varierar. Snabbast är minskningen i de länder som 1990 hade höga självmordstal, exempelvis Ungern och Slovenien. Skillnaden mellan länderna minskar således (Bremberg, 2017).

Nollvision för självmord

2008 beslöt riksdagen att anta en nollvision för självmord, i likhet med den nollvision som finns i trafikpolitiken sedan 1997. I proposition 2007/2008:110 ”En förnyad folkhälsopolitiken” anförde regeringen att ”Ingen bör hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord. Regeringen har som vision att ingen ska behöva ta sitt liv.”

”Ingen bör hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord. Regeringen har som vision att ingen ska behöva ta sitt liv.”

Nollvisionen om självmord är dock omstridd eftersom ett sådant mål kan komma i konflikt med individens rätt till självbestämmande. Motsvarande konflikt gäller inte för nollvisionen inom trafiken. Folkhälsomyndigheten har sedan maj 2015 i uppdrag av regeringen att samordna arbetet med suicidprevention på nationell nivå. Mind deltar i den intressentgrupp som är en del av den nationella samordningen.

 

I samband med beslutet om nollvisionen antog riksdagen ett 9-punktsprogram för suicidprevention:

  • Insatser som främjar goda livschanser för mindre gynnade grupper
  • Minskad alkoholkonsumtion i befolkningen och i högriskgrupper
  • Minskad tillgänglighet till medel och metoder för självmord
  • Självmordsprevention som hantering av psykologiska misstag
  • Medicinska, psykologiska och psykosociala insatser
  • Spridning av kunskap om evidensbaserade metoder för att minska självmord
  • Kompetenshöjning av personal och andra nyckelpersoner i vård och omhändertagande av personer med självmordsproblematik
  • Händelseanalys efter självmord
  • Stöd till frivilligorganisationer

Några årtal

1864. Självmord är inte längre olagligt i Sverige.
1908. Den svenska kyrkan upphäver föreskriften om att självmördare ska begravas ”i stillhet”, utan klockringning och på en avskild plats på kyrkogården.
1953. Den brittiska suicidpreventiva hjälporganisationen Samaritans bildas. Deras telefon-hjälplinje bemannas numera av 22 000 volontärer.
2008. Riksdagen beslutar om en nollvision för självmord.
2012. Mind startar chatt-tjänsten Självmordsupplysningen till följd av ett uppmärksammat självmord på Flashback.
2015. Självmordsupplysningen vidareutvecklas till Självmordslinjen. Det är Sveriges första suicidpreventiva stödlinje via chatt och telefon.
2017. Mind startar Mind Forum som är en trygg plats på nätet där alla anonymt kan prata om livet när det känns tufft.

Relaterat innehåll

På liv och död - med Ullakarin Nyberg

6. ANNA: Jag kände ständig oro över att pappa skulle ta sitt liv

Anna växte upp med ett ständigt oro för att hennes pappa skulle ta sitt liv....

På liv och död - med Ullakarin Nyberg

4. ULLA: Jag har misslyckats med min viktigaste uppgift

För ett år sen förlorade Ulla sin vuxna dotter i självmord. Hon hade mått dåligt...

På liv och död - med Ullakarin Nyberg

3. VINCENT: Jag hade ett svart hål i magen

Som liten blev Vincent mobbad, både psykiskt och fysiskt. När han var tio orkade han...

Hitta mer innehåll om: