Psykiskt välbefinnande – oavsett generation

Vi arbetar för att öka kunskapen och minska fördomarna och attityderna kring äldre vuxnas psykiska hälsa.

Hur mår äldre vuxna i Sverige?

Alla människor, oavsett ålder ska ha samma rätt till psykiskt välbefinnande, men tillgodoses verkligen rättigheterna hos äldre vuxna, och hur mår vi på äldre dagar? Det var frågan vi på Mind ställde oss när vi började arbeta med projektet Psykiskt välbefinnande – oavsett generation år 2020, finansierat av Svenska Postkodlotteriet. Vi började med en kunskapsöversikt för att ta reda på hur det ser ut.

Läs rapporten “Psykiskt välbefinnande – oavsett generation” (pdf)

Synen på äldre vuxna färgas av fördomar

I dag uppger många att de behandlas annorlunda när de blir äldre. Från att ha varit en viktig person känner många att de saknar sammanhang, meningsfullhet och inflytande. I medierna klumpas alla äldre ofta ihop till en enda stor grupp, vilket leder till att de individuella skillnader som finns helt försvinner. Gruppen ”äldre” är i själva verket 2 miljoner individer, med väldigt olika bakgrund och livssituation. Det här påverkar allt, från vård, ekonomi och delaktighet till möjligheten att leva sitt liv på egna villkor.

Språket som används för att benämna olika grupper av människor är av stor vikt då det återspeglar attityder och människosyn. Mind väljer att använda begreppet ”äldre vuxna”. Vi anser att det begreppet bättre signalerar att äldre personer, precis som ”unga vuxna” och ”vuxna mitt i livet”, fortfarande är just vuxna, med kompetens och egenmakt.

Se seminariet “Diskriminerar vi vårt äldre jag?”

Vi pratar med äldre, inte om

Projektets målgrupp är både äldre själva och deras anhöriga, en bred allmänhet, beslutsfattare, organisationer som möter äldre, samt yrkesverksamma som möter äldre i vård, omsorg och socialt arbete.

Undersökningar. Genom att prata med äldre snarare än om har vi fått insyn i tusentals människors vardag runtom landet. Detta genom bland annat enkäter, referensgrupper, forskning och djupintervjuer.
Äldrerådet. Sedan december 2021 har vi samlat ett äldreråd med 210 kvinnor och 205 män från hela landet som vägleder oss i vårt arbete och ger oss träffsäkerhet och relevans med stor spännvidd. Vi träffas i mindre grupper.

Hur kan vi möta behoven för att öka äldre vuxnas psykiska välbefinnande?

I den rapport vi tagit fram ihop med forskare på Karolinska Institutet under våren 2021 studeras kunskapsläget i området äldre vuxnas psykiska hälsa.

Det här är de fem tydligaste problemområdena:

  • Låg kunskapsnivå om psykisk ohälsa hos äldre vuxna
  • Fördomar och attityder som leder till diskriminering
  • Ensamhet och utanförskap
  • Bristande ekonomiska resurser
  • Bristande vård och omsorg

Mind har tagit fram rekommendationer för att möta dessa utmaningar, som utgår dels från vår kunskapsöversikt, dels från äldres egna röster från utförd enkätundersökning, referensgrupper med bland annat volontärer från Äldrelinjen och samtal med äldre vuxna.

Ta del av våra rekommendationer i rapporten “På tal om ålder: Psykiskt välbefinnande – oavsett generation”(pdf)

Vi vill minska ålderismen och visa vägen till ett bättre psykiskt välbefinnande

Fokus i projektet ligger på att minska diskriminering och stereotypa föreställningar, ge verktyg för att skapa motståndskraft och förstå känslor och behov, samt visa på rättigheter relaterade till vård, mående och att få anpassat, värdigt stöd. Under hösten 2021 kommer mer material och information.

Vid frågor, kontakta oss på [email protected]

I projektet ingår följande …

Rapport om äldres psykiska hälsa

I rapporten tittar vi på de fem största problemområdena för äldres psykiska hälsa och hur vi kan möta behoven för att öka psykiskt välbefinnande.

Till rapporten: På tal om ålder

Skriv- och samtalsguider

Alla bär på en unik berättelse som kan intressera andra. Vi har skapat både en samtalsguide och ett skrivmaterial för att göra det enklare att tänka tillbaka och minnas.

Du bär på en unik berättelse

Ensamhet – hur känns det?

Vi samlar berättelser i ett arbete för att minska ofrivillig ensamhet, med SPF Seniorerna, PRO och Nätverket stoppa ofrivillig ensamhet, NSOE, med flera.

Om ensamhet och ensamhetsuppropet

Projektet är finansierat av Svenska Postkodlotteriet.

Svenska Postkodlotteriets logotype