Styrdokument och värdegrund

Här finner du våra styrdokument samlade i vänstermenyn.

Vi har interna riktlinjer som alla anställda och volontärer måste följa och känna till. De reglerar bl.a. vår värdegrund, instruktioner till generalsekreterare och styrelse samt hur vi arbetar med att motverka oegentligheter.

Vår värdegrund

Minds värdegrund utgår från alla människors lika värde, rätt till ett värdigt liv samt rätt till ett liv utan diskriminering, utifrån lagens sju diskrimineringsgrunder (kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder), nationalitet, eller utifrån en individs eller grupps psykiska hälsa.

Vi behandlar varandra och människor i vår omvärld med största respekt: vi är inkännande, icke-dömande och ödmjuka i vårt bemötande. Vi lyssnar till varandra.

Vi har förståelse för att våra medmänniskor själva kan ha drabbats av psykisk ohälsa, akut kris eller är närstående till personer som tagit sitt liv.

När vi möter människor i verksamheten, eller företräder organisationen utåt, gör vi alltid följande:

  • Vi lyssnar öppet och fördomsfritt.
  • Vi beskriver människor vi möter på ett sakligt och fördomsfritt sätt som respekterar människors integritet och okränkbarhet. Denna regel är viktig inte minst i föreningens externa kommunikation, t ex i bilder och texter på vår webbplats.