Chefen mår bra

På längre sikt, ju högre upp i organisationen desto bättre hälsa. Men två till fyra år efter en befordran ökar symtomen på depression. Det skriver Anna Nyberg vid Stressforskningsinstitutet.

Hur mår chefen? Det är väl etablerat i den vetenskapliga litteraturen att en högre position i en organisation har samband med bättre hälsa och att det tycks finnas en gradient i detta samband. Det betyder att den högsta chefen har bättre hälsa än chefer i nästa led, i vilken hälsan är bättre än i chefsledet under och så vidare. Det här sambandet har man dock noterat framför allt bland män. Om man gör samma jämförelser bland kvinnor i en organisation ser man antingen inget samband alls eller ett som är betydligt svagare. Vi vet egentligen inte varför.

Är det så att kvinnor på mer seniora positioner i samhället utsätts för press både i arbetet, och kanske som en konsekvens av dubbelarbete och konflikt mellan arbete och privatliv att denna ökade stress tar ut eventuella positiva hälsoeffekter av att vara mer framgångsrik i yrket, ha mer inflytande och makt, till exempel?

En annan sak som vi inte vet säkert vad gäller detta samband är om man faktiskt får bättre hälsa av att vara högre upp i en organisation eller om det kausala sambandet är det omvända, nämligen att det är de friskaste individerna som når längst i karriären. Och vad säger det i så fall om kvinnor? Om de friskaste kvinnorna inte hamnar högst upp i organisationer, som män enligt denna hypotes om kausalitet gör, var hamnar de då? Och kan det vara så att vi inte mäter de hälsovariabler som är viktigast för kvinnor? Ofta har man i dessa studier använt en fråga om hur man uppfattar sitt allmänna hälsotillstånd på en skala från ett till fem och kanske är det så att mer psykologiska aspekter av hälsan är viktigare för kvinnor?

Symtom på depression ökar två till fyra år efter befordran

I en studie som publicerades i International Journal of Epidemiology i slutet av 2016 undersökte jag och några kollegor vid Stressforskningsinstitutet och Psykologiska Institutionen på Stockholms Universitet hur självskattad hälsa och symptom på depression förändras hos människor som avancerar, det vill säga förflyttar sig från en position till en högre.

Vi använde oss av ett datamaterial som heter SLOSH (Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health) och som grovt sett representerar den svenska arbetande befolkningen. Det är alltså människor från hela Sverige i varierande åldrar, positioner, yrken och branscher som ingår. Vi använde data från individer som svarat på SLOSH-enkäten 2008, 2010, 2012 och 2014.

Det vi såg var att den självskattade hälsan förändrades negativt och symptom på depression ökade bland både män och kvinnor två till fyra år efter en befordran. Detta resultat var oväntat även om det stöds av ett par andra studier med liknande frågeställning, om vad som händer med hälsan vid en befordran. Men varför ser vi då samband i tvärsnittssamband mellan högre position och bättre hälsa i ett så stort antal studier, om man får sämre hälsa av att avancera?

Nyblivna chefer kan behöva mer stöd under en begränsad tid

Det vi gjorde för att undersöka detta närmare var att följa upp personer som avancerat under en längre tids period. Vi såg då att på lite längre sikt vände denna negativa hälsoutveckling och efter sex till åtta år efter en befordran var hälsan bättre än vid utgångspunkten, före befordran.

Resultatet tycks alltså peka på att en befordran kan vara förknippad med till exempel ökade krav och press som gör att individer under en tid framöver påverkas negativt med avseende på självskattad hälsa och symptom på depression. Det kan ge indikationer på att nyblivna chefer, såväl kvinnor som män, och andra personer som givits utökat ansvar kan behöva mer stöd under en begränsad tid än vad vi kanske tidigare har förstått.

Att hälsan förbättras igen sex till åtta år efter en befordran är när vi ser till resultat från tvärsnittsstudier inte så överraskande. Vi behöver mer forskning inom detta område, med längre uppföljningstider, men det tycks alltså vara så att en befordran på längre sikt innebär en hälsoförbättring, vilket alltså ger stöd till teorier om att vi mår bättre av att ha högre status.

Relaterat innehåll

Shahla vid sin symaskin i kvällsljus
Äldres psykiska hälsa

Fyra filmer: Livet som pensionär blev inte som jag trodde

Fyra filmer om åldrande. Yngve, Ewa, Shahla och Staffan som delar med sig av sina...

Mind möterADHD och ADD

Hur handskas man med adhd på sin arbetsplats?

Martina Nelson, psykolog och Lotta Borg Skoglund, docent i psykiatri, möter regelbundet personer med adhd...

Egna ordDiskriminering

Att finnas till är inte gratis

Jag är en livsnjutare som vill förvalta mina dagar. Livet är till för att upplevas,...