Ge en gåva

Varmt välkommen till Minds årsmöte

Den 6 maj är det dags för årsmöte hos Mind.

Plats: Minds kontor, Wollmar Yxkullsgatan 14, Stockholm
Tid: Måndag 6 maj kl. 17.30

Vi bjuder på kaffe/te och smörgås.

Allt material inför årsmötet skickas ut via e-post till våra medlemmar två veckor innan mötet äger rum.

Motioner skickas senast 12 april till styrelsen@mind.se, eller via post till Mind, att: styrelsen, Wollmar Yxkullsgatan 14, 118 50 Stockholm.

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande.

2. Val av mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare.

4. Val av två justerare.

5. Fråga om mötet har utlysts i tid.

6. Godkännande av dagordning.

7. Presentation av verksamheten 2018.

8. Beslut om godkännande av årsredovisning för 2018.

9. Revisionsberättelse för 2018.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Presentationer av förslaget till nya ledamöter i styrelsen.

12. Val av styrelse.

13. Val av valberedning.

14. Val av revisorer.

15. Övriga frågor.

16. Mötet avslutas.