Varmt välkommen till Minds årsmöte 2020

I dessa tider av oro och osäkerhet så upplever vi också det fina med att människor går samman och hjälps åt i vardagen och samarbetar i stort och smått. Vi är tacksamma för allt stöd och det engagemang som vi ser, det är extra viktigt just nu.

Den 11 maj är det dags för Minds årsmöte. På grund av rådande omständigheter och risken för smittspridning hålls årets möte online via verktyget Zoom, tyvärr får vi alltså ingen möjlighet att ses i Minds lokaler.

Plats: Online via Zoom. Du som anmäler dig till mötet kommer få instruktioner och länk för hur du ansluter till mötet.
Tid: Måndag 11 maj kl. 18.00

Om du ännu inte hunnit betala in medlemsavgiften (240 kr för privatpersoner och 750 kr för organisationer) för 2020 behöver du göra det senast 8 maj. Du kan antingen betala den via swishnummer 900 85 33 eller Bankgiro 900-8533 och skriva meddelandet ”Medlemsavgift2020”.

Nedan finner du aktuella handlingar inför mötet.

Bilaga 3 Svar på frågor från Årsmötet 2019

Bilaga 4 Förslag på uppdaterade stadgar för Mind

Bilaga 2 Valberedningens förslag

Dagordning årsmöte Mind 2020

Årsredovisning 2019

 

Varmt välkomna önskar styrelsen!

 

Motioner ska vara Mind tillhanda senast 20 april. 
Maila till [email protected] eller skicka via post till:
Mind
att: styrelsen,
Karlavägen 108, plan 5
115 26 Stockholm

 

Förslag till dagordning: 

1.    Mötets öppnande.
2.    Val av mötesordförande.
3.    Val av mötessekreterare.
4.    Fastställande av röstlängd
5.    Val av två justerare som också fungerar som rösträknare.
6.    Fråga om mötet har utlysts i tid.
7.    Godkännande av dagordning.
8.    Presentation av verksamheten och Årsredovisning 2019.
9.    Beslut om godkännande av årsredovisning för 2019.
10.    Revisionsberättelse för 2019.
11.    Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12.    Presentationer av förslaget till nya ledamöter i styrelsen samt revisorer.
13.    Val av styrelse.
14.    Val av styrelseordförande
15.    Val av revisorer.
16.    Val av valberedning.
17.    Svar på frågor från Årsmötet 2019
18.    Inkomna propositioner och motioner
19.    Övriga frågor
20.    Mötet avslutas