Ge en gåva

Fakta om självmord

Det var 1478 människor som tog sitt liv under 2016. Av dessa var 1015 män och 463 kvinnor. Självmord är ett stort folkhälsoproblem, särskilt bland unga män.

Varje år

500 000

personer har självmordstankar

100 000

personer genomför självmordsförsök

1500

personer dör till följd av självmord

Sjunkande självmordstal utom bland yngre

Förekomsten av självmord har i Sverige gradvis minskat från 23,1/100 000 år 1970 till 14,9/100 000 år 2016. I åldern 15-29 år har dock självmorden ökat under de sista decennierna. Den åldersgrupp som har högst självmordsrisk är personer i övre medelåldern, dvs i åldern 50-54 år.

Säkra och osäkra självmord

Siffrorna ovan inkluderar både säkra och osäkra självmord. Enligt den Internationella klassifikationen av dödsorsaker och sjukdomar (ICD), är säkra självmord de fall där inget tvivel råder om att avsikten har varit att ta sitt liv. Osäkra självmord används när man är osäker på uppsåtet bakom dödsfallet, d.v.s. om det var en avsiktlig handling eller ett olycksfall. I Sverige är andelen osäkra självmord relativt högt, ca 20 % av det totala antalet. De flesta osäkra fall är förgiftningar.

Självmordstankar, självmordsförsök och fullbordade självmord

Enligt Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät har 5 000/100 000 haft självmordstankar under det senaste året och 1 000/100 000 har försökt ta sitt liv. För en mindre del av de som gjort självmordsförsök, 72/100 000, har detta lett till vård på sjukhus. Det är något vanligare med vård för självmordsförsök bland kvinnor, jämfört med män. Sjukhusvård för självmordsförsök är som vanligast i åldern 15-19 år, 166/100 000.

Således har under det senaste året ca 500 000 haft självmordstankar, ca 100 000 genomfört självmordsförsök, och ca 1500 fullbordat ett självmord. Självmordstankar är så vanliga att de kan betraktas som en del av mänskligt liv. Endast 3/1000 av de individer som haft självmordstankar fullbordar ett självmord. Självmord kan därför betraktas som ”psykologiska olycksfall”, förlopp där tanken på självmord leder till att självmord fullbordas.

Skillnader i förekomst av självmord

Självmord begås oftare av män jämför med kvinnor. För varje självmord begått av en kvinna har 2-2,5 män genomfört samma handling. Denna skillnad har varit relativt oförändrad sedan år 2000.

Risken för självmord (säkerställda och osäkra) varierar betydligt mellan olika delar av landet. Under perioden 1997-2016 var förekomsten i Västerbottens län som lägst med 11,5/100 000 och som högst i Gotlands län med 19,2/100 000.

Skillnaderna olika sociala grupper är betydande. De betyg som 15-åring får i grundskolan kan tjäna som markör för social position i vuxen ålder. Risken för självmord upp till 34 års ålder är bland män 5 gånger högre för den femtedel som hade de lägsta betygen jämfört med den femtedel som hade de högsta. För kvinnor var motsvarande risk 2,7 gånger högre (Björkenstam et al, 2010).

Utveckling i höginkomstländer

Under perioden 1990-2010 minskar förekomsten av suicid i alla höginkomstländer med ett enda undantag, Sydkorea. Takten för minskningen varierar. Snabbast är minskningen i de länder som 1990 hade höga suicid tal, exempelvis Ungern och Slovenien. Skillnaden mellan länderna minskar således (Bremberg, 2017).

Den globala utvecklingen

Globalt svarade självmord och självmordsförsök för 1,5 % av den samlade sjukdomsbördan. Uppgiften kan jämföras med situationen i Sverige där självmord och självmordsförsök står för 2,1 % av den samlade sjukdomsbördan. Globalt minskar årligen den sjukdomsbörda för dessa problem med 0,8 % för män och 2,5 % för kvinnor. Uppgifter om olika former av sjukdomsbörda, inklusive självmord, finns på https://vizhub.healthdata.org.

Svensk politik

2008 beslöt riksdagen att anta en nollvision för självmord, i likhet med den nollvision som finns i trafikpolitiken sedan 1997. I proposition 2007/2008:110 ”En förnyad folkhälsopolitiken” anförde regeringen att ”Ingen bör hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord. Regeringen har som vision att ingen ska behöva ta sitt liv.”

”Ingen bör hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord. Regeringen har som vision att ingen ska behöva ta sitt liv.”

Nollvisionen om självmord är dock omstridd eftersom ett sådan mål kommer i konflikt med individens rätt till självbestämmande. Motsvarande konflikt gäller inte för nollvisionen inom trafiken. Inför riksdagsbeslutet 2008 skrev därför Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen i sina remissvar att det övergripande målet istället bör vara att minska antalet självmord.

  • I samband med beslutet om nollvisionen antog riksdagen ett 9-punktsprogram för suicidprevention:
  • Insatser som främjar goda livschanser för mindre gynnade grupper
  • Minskad alkoholkonsumtion i befolkningen och i högriskgrupper
  • Minskad tillgänglighet till medel och metoder för självmord
  • Självmordsprevention som hantering av psykologiska misstag
  • Medicinska, psykologiska och psykosociala insatser
  • Spridning av kunskap om evidensbaserade metoder för att minska självmord
  • Kompetenshöjning av personal och andra nyckelpersoner i vård och omhändertagande av personer med självmordsproblematik
  • Händelseanalys av Lex Maria anmälningar
  • Stöd till frivilligorganisationer

Några årtal

1864. Självmord är inte längre olagligt i Sverige.
1908. Den svenska kyrkan upphäver föreskriften om att självmördare ska begravas ”i stillhet”, utan klockringning och på en avskild plats på kyrkogården.
1953. Den brittiska suicidpreventiva hjälporganisationen Samaritans bildas. Deras telefon-hjälplinje bemannas numera av 18.000 volontärer.
2008. Riksdagen beslutar om en nollvision för självmord
2012. Mind startar chatt-tjänsten Självmordsupplysningen till följd av ett uppmärksammat självmord på Flashback. Tre år senare vidareutvecklas Självmordsupplysningen till Självmordslinjen, Sveriges första suicidpreventiva stödlinje via chatt och telefon som är öppen dygnet runt.
2017. Mind startar Mind Forum som är en trygg plats på nätet där alla anonymt kan prata om livet när det känns tufft.