Startsida Mind Minds logotyp i orange.

Vision

Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa,  där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv.

Verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé är att förebygga psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion.

Vårt praktiska arbete

Vi anser att vår viktigaste roll, som oberoende ideell förening, är att både vara en röst i samhällsdebatten, och samtidigt kunna täppa till luckorna i det offentliga skyddsnätet.

 • Vi sprider kunskap om psykisk ohälsa och självmord.
  Vi anordnar seminarier, konferenser och sprider information om psykisk ohälsa och självmord.
  Läs mer om våra utbildningar
 • Vi stödjer människor som har tankar på självmord.
  Vi driver självmordslinjen, på telefon 90101 och chatt dygnet runt, för personer som inte längre orkar leva, eller närstående.
  Läs mer om Självmordslinjen
 • Vi stödjer äldre som mår psykiskt dåligt.
  Vi driver Äldretelefonen, en stödtelefon för äldre som behöver något att prata med.
  Läs mer om Äldretelefonen
 • Vi stödjer föräldrar som är oroliga för sina barn.
  Vi driver Föräldratelefonen, en stödtelefon för vuxna som är oroliga för barn i sin närhet och vill ha någon att prata med.
  Läs mer om föräldratelefonen

Vår strategi för 2016-2020

Mål 1. Vi bygger ut vårt medmänskliga stöd.

Mind erbjuder konkret stöd till människor som har någon form av psykisk ohälsa.  Vi strävar efter att identifiera behov som den offentliga välfärden inte fyller, och våra stödverksamheter ska komplettera det stöd som erbjuds av stat/kommun/landsting. Verksamheterna är baserade på volontärinsatser.

År 2020 ska vi:

 • Genomföra 60.000 stödjande kontakter per år i Självmordslinjen (telefon/chattsamtal och mailfrågor).
 • Genomföra sammanlagt 2000 samtal per år i Äldre- och Föräldratelefonen.
 • Starta ett modererat stödforum via webben, för personer med psykisk ohälsa, som stödjer varandra.
 • Utvärdera och identifiera ytterligare behov av olika former av stöd.

Mål 2. Vi påverkar villkoren för personer med psykisk ohälsa.

Vi kämpar för att alla människor ska ha rätt att delta i samhället på lika villkor. Vi vill motverka diskriminering och stigmatisering av personer med psykisk ohälsa samt förhindra social utsatthet. Vi är en röst för och med personer med psykisk ohälsa och deras närstående. Vi vågar prata om psykisk ohälsa och eftersträvar att bryta det tabu som förhindrar människor att prata om det.

Vi förbättrar villkoren för personer med psykisk ohälsa genom att skapa opinion samt bedriva påverkansarbete och kampanjer. Under de kommande fyra åren fokuserar vi på följande områden:

 • Stigma/diskriminering av personer med psykisk ohälsa
 • Självmordsfrågan
 • Levnadsvillkor för personer med psykisk ohälsa (inklusive vård/omsorg)
 • Psykisk ohälsa på arbetsplatsen
 • Medmänsklighet och stödverksamhet hjälper

Mål 3. Vi ökar kunskapen i samhället om psykisk ohälsa.

För att nå vår vision är information och utbildningsinsatser viktiga. Vi tror att alla som berörs av psykisk ohälsa kan stärkas av ett medmänskligt bemötande och stärka sin egen motståndskraft, med hjälp av kunskap och stöd.

På samhällsnivå verkar vi för att öka kunskaperna om risker och problem med psykisk ohälsa, samt effektiva metoder för att förbättra den psykiska hälsan. Vi har vetenskap och beprövad erfarenhet som kunskapsmässig utgångspunkt. Våra kontakter inom forskning bidrar till att vi håller oss uppdaterade inom området psykisk hälsa.

Vi riktar oss till:

 1. Personer som mår psykiskt dåligt, i synnerhet vissa grupper: unga vuxna, socialt utsatta, äldre.
 2. Närstående, i synnerhet föräldrar.
 3. Supportrar, medlemmar, givare, volontärer
 4. Personer som har en yrkesmässig relation till området psykisk hälsa: forskare, studenter, journalister, personal inom vård/skola/omsorg, myndighetsanställda, politiker
 5. Personer intresserade av psykisk hälsa.

Mål 4. Vi är en stark och ansvarstagande organisation

För att nå våra verksamhetsmål ska vi utmärka oss genom en kultur av organisatorisk styrka och effektivitet. Som arbetsplats för våra volontärer och anställda ska vi vara ett föredöme genom en god arbetsmiljö där människor kan utvecklas.

Vi tar ansvar för vår ekonomi genom att förvalta och använda insamlade gåvor och bidrag på ett ansvarsfullt och effektivt sätt, bl.a. genom att följa regelverken för Svensk insamlingskontroll och branschorganet FRII.

Vi uppnår nåra verksamhetsmål genom att:

 • Öka intäkterna till 20 mkr per år, 2020.
 • Öka vår organisatoriska buffert (kapital/budget) till 40 %, för att kunna klara eventuella kriser.
 • Öka kännedomen om Mind till minst 10 % av den svenska allmänheten.
 • Ta vara på våra supportrars engagemang.
 • Starta fler lokalföreningar i de orter där intresse finns.
 • Samarbeta med andra aktörer samhället, såsom andra ideella aktörer, företag och forskningsinstitutioner. Vi blickar utåt och ser samarbetsmöjligheter utanför Sverige.