Ge en gåva

Minds stadgar

Minds nu gällande stadgar antogs den 6 maj 2015 vid ordinarie årsmöte och följer här nedan.

1. Ändamål

Mind är en riksförening med uppgift att främja psykisk hälsa. Denna uppgift innefattar bland annat att bidra till att skapa förutsättningar för psykisk hälsa hos individen och i samhället. Med psykisk hälsa avses att människor upplever sin tillvaro som meningsfull, att de kan använda sina resurser, vara delaktiga i samhället och uppleva att de har förmåga att hantera livets normala motgångar.

För att fullgöra sin uppgift vill föreningen:

  • I samarbete med inom området verkande föreningar och institutioner arbeta för att främja psykiska hälsa både förebyggande och genom utveckling och förbättring av kompetens och metoder inom olika människovårdande yrken och olika arbetsfält.
  • Ge individuellt medmänskligt stöd för att främja den psykiska hälsan. Stödet inriktas på särskilt utsatta grupper.
  • Påverka politiska beslutsprocesser och verka opinionsbildande och kunskapsspridande genom bl a föredrag, konferenser, filmer och publikationer och sociala medier. Påverka internationella beslutsprocesser – främst inom EU – och hålla kontakt med det internationella arbetet som görs inom området.
  • Främja tvärvetenskaplig forskning på området och verka för ett fördjupat studium vid universitet och andra läroanstalter inom psykologi, psykiatri och psykisk hälsa.

2. Medlemskap

Medlemmar kan vara sammanslutningar, företag, institutioner och enskilda personer.

3. Lokalföreningar

Lokalföreningar kan upprättas i samråd med riksföreningens styrelse. Lokalförening skall ha en särskild styrelse bestående av minst 3 personer, vald av medlemmar inom lokalområdet. Lokalföreningen är en separat juridisk person som ska verka för samma ändamål som riksföreningen.

4. Årsmöte

Medlems rätt att delta i föreningens angelägenheter utövas vid årsmöte. Såväl organisationer som enskilda personer som är medlemmar kan delta i årsmötet. Organisationsmedlem kan utse ett ombud per organisation till årsmötet. Varje enskild medlem och varje ombud äger en röst vid årsmötet.

5. Styrelse

Förutom av årsmötet handhas föreningens angelägenheter av en styrelse, bestående av minst sju och högst femton ordinarie ledamöter samt det antal suppleanter som styrelsen anser erforderligt. Ordinarie årsmöte bestämmer inom ovan angivna gränser antalet ordinarie ledamöter samt utser sådana jämte suppleanter för en tid av två år. Vid årsmötet väljs ordföranden för föreningen.

Styrelsen utser vice ordförande. Den kan inom eller utom sig utse sekreterare och sådana funktionärer och tjänstemän, som erfordras för att driva föreningens verksamhet. Styrelsen kan, om så är lämpligt, inom sig utse arbetsutskott. Styrelsen är beslutsför, då antalet närvarande ledamöter och suppleanter uppgår till minst halva ledamotsantalet. Styrelsens säte är i Stockholm.

6. Styrelsens funktioner

Det åligger styrelsen att verkställa vid årsmöte fattade beslut. Styrelsen utövar ledningen av föreningens angelägenheter, handhar dess ekonomi samt tar initiativ till åtgärder och verksamheter, som främjar föreningens syfte. Till ordinarie årsmöte skall styrelsen varje år avge årsredovisning för det gångna året.

7. Medlemsavgift

Avgift till föreningen innefattar medlemskap samt prenumeration av föreningens tidskrift. Avgift utgår med det belopp som styrelsen bestämmer. Nedsättning av eller befrielse från avgiften kan beslutas av styrelsen. Avgiften erläggs per kalenderår.

8. Tidpunkt och kallelse till årsmöte

Föreningen ska hålla årsmöte före utgången av maj månad. Styrelsen bestämmer tid och ort. Kallelse till mötet skall ske minst 30 dagar före mötesdagen.

Vid ordinarie årsmöte skall, förutom val av styrelse och revisorer, förekomma styrelsens och revisorernas berättelse, av styrelsen framlagda förslag samt förslag som väcks av medlem eller mötesombud. Förslag väckt av medlem eller mötesombud skall, för att behandlas vid mötet, inges skriftligen senast tjugo dagar före mötet. Föredragningslista bör åtta dagar före mötet tillställas medlemmar eller ombud, som anmält att de skall närvara vid årsmötet.

Vad som är stadgat angående tid för förslags inlämnande utgör inte hinder för mötet att, då synnerliga skäl föreligger, medge att en fråga som ej tidigare väckts tas upp till behandling.

Styrelsen äger dock hänskjuta en sådan fråga till förnyad behandling vid ett kommande årsmöte.

9. Extra årsmöte

Extra årsmöte sammankallas efter beslut av styrelsen eller då minst tjugo föreningsmedlemmar begär detta. Vid årsmöte och extra årsmöte skall föras protokoll.

10. Val och valberedning

Val skall, om någon röstberättigad så begär, ske med slutna sedlar. I övrigt är omröstningen vid årsmöte och inom styrelsen öppen.

Vid lika röstetal vid årsmöte och styrelsesammanträde avgör lotten då det är fråga om val, samt i andra fall ordföranden.

Val förberedes av en valberedning. Valberedningen väljs av årsmötet och ska bestå av minst två medlemmar i föreningen.

11. Årsredovisning

Föreningens räkenskaper skall för kalenderår avslutas av styrelsen och före utgången av mars månad nästföljande år tillhandahållas revisorerna.

12. Revision

Vid ordinarie årsmöte utses minst en revisor och lika många revisorssuppleanter för en tid av ett år. Ledamot eller suppleant i styrelsen må ej delta i dessa val, ej heller i beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisionen skall avse såväl räkenskaper som förvaltning i övrigt under det föregående kalenderåret.

13. Stadgeändring

Ändringar av Minds stadgar kan ske genom beslut med två tredjedels majoritet vid ordinarie årsmöte.

14. Upplösning

Upplösning av föreningen kan endast ske genom beslut med fyra femtedels majoritet vid ordinarie årsmöte, och ska bekräftas genom ett beslut med fyra femtedels majoritet vid följande extra eller ordinarie årsmöte. Samtidigt skall beslut fattas om hur tillgångar och skulder skall fördelas. Vid eventuell upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar användas till föreningens ändamål.