Ge en gåva

عدم سلامت روانی چیست؟

ناراحتی‌های روانی ، برای نمونه دلواپسی و ملال، می تواند واکنش‌های نورمال در برابر اوضاع فشارآور زندگی باشند و معمولا گذرا هستند. حایز اهمیت است که کسی را که واکنش های نورمال  در زندگی نشان می دهد  مریض ندانیم  و این در حالی که تشخیص به  هنگام  احوال روانی می تواند برای معالجه سودمند باشد.

 

سلامت روانی مطابق تعریف سازمان بهداشت جهانی

مفهوم سلامت روانی در میان پژوهشگران مورد بحث است. آنچه همواره ذکر می شود این است که  این مفهموم ابعاد گوناگونی از آسایش فرد مانند آسایش عاطفی، آسایش روانشناختی و بهزیستی اجتماعی  را در بر می‌گیرد. مطابق تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامت روانی عبارت از وضعیتی از آسایش روانی است که در آن حالت هر فردی می تواند  امکانات خود را تحقق بخشد، با فشارهای معمولی زندگی کنار بیاید ، بصورتی بارور کار کند و به  انجام امور جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند یاری برساند. سلامت روانی، به عبارت دیگر، تنها نبود عدم سلامت روانی نیست  بلکه  هم تجربه‌های   فرد و هم  روابط میان میان او و افراد دیگر و ابطه‌ی او با  بافت اجتماعی جامعه ای را که او در آن جامعه زندگی می‌کند در بر دارد.

سلامت روانی و عدم سلامت روانی می توانند همزمان وجود داشته باشند

تعاریف سلامت روانی تعاریف تا حدودی ناروشن هستند  اما بسیاری از آنها در این امر توافق دارند که سلامت روانی  تنها  نبود عدم سلامت روانی نیست . سلامت روانی به عنوان وضعیتی توصیف می‌شود که در  آن وجوه متعددی از زندگی فرد کارکردی مطلوب دارند ، بطوریکه فرد انسانی احساس شادی کند و از وضع خود و از رابطه‌اش در جامعه  با دیگران خرسند باشد.  به گفته‌ی برخی از پژوهشگران،  در یک فرد، سلامت روانی و عدم سلامت روانی می توانند همزمان وجود داشته باشند.

تشخیص عدم سلامت روانی چگونه انجام می‌گیرد؟

عدم سلامت روانی شدید وضعیتی  روانی است که بصورت علایمی بروز می کند که می تواند بوسیله‌ی معیارهای گوناگون تشخیص بیماری تایید ‌شود. یکی از این سیستم‌های  تشخیص،  International Classification of Diseases (طبقه‌بندی بین المللی بیماری‌ها)، ICD،  توسط سازمان بهداشت جهانی است. یک  سیستم دیگر تشخیص بیماری  Diagnos­tic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM ( راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی) است که توسط انجمن روانپزشکی آمریکا،  APA منتشر می‌شود.  کتاب های راهنما ی DSM در خارج از ایالات متحده آمریکا نیز واجد اهمیت هستند اما بطور رسمی  ICD است که برای تشخیص بیماری در نهادهای درمانی سوئد مورد استفاده قرار می‌گیرد.