Ge en gåva

داده ها صفحه ی فرود دیاگنوزهای روانی

در اینجا داده‌هایی در زمینه‌ی دیاگنوز‌های (اختلالات) روانی، و دیاگنوز‌های روانپزشکی عصبی معمولی وجود دارد که در DSM-5, (Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th ed)، ابزار اندازه گیری مورد استفاده روانپزشکان برای تشخیص اختلالات، درج شده است.

ما همچنین داده‌هایی را در مورد حالات و مفاهیم مربوط که ممکن است با عدم سلامت روانی پیوند داشته باشند، برای نمونه خود آسیب رسانی، فکر خودکشی، تعرض و اندوه گرد آورده ایم.