Ge en gåva

داده ها صفحه‌ی فرود حالات مربوط

حالات مربوط در اینجا داده‌هایی در مورد حالات و مفاهیمی که دارای معیارهایی ویژه برای دیاگنوز نیستند، برای نمونه خود آسیب رسانی، فکر خودکشی، تعرض و اندوه، وجود دارند. دیاگنوزهای خالص درج شده در DSM-5, (Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th ed)، یعنی آن ابزار اندازه گیری که روانپزشکان برای تشخیص (دیاگنوز) به کار می­برند، در زیر برگه ”Diagnoser” (دیاگنوزها) قرار دارد.