Ge en gåva

دادهها

ر اینجا ما داده‌هایی را از پژوهش‌های مربوط به سلامت روانی گرد آورده‌ایم. امیدواریم که در اینجا مطالبی را پیدا کنید که پرسش‌های شما را پاسخ دهد.

داده‌هایی در زمینه‌ی دیاگنوز‌های (اختلالات) روانی، و دیاگنوز‌های روانپزشکی عصبی معمولی وجود دارد که در

DSM-5, (Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th ed)، ابزار اندازه گیری مورد استفاده‌ی روانپزشکان برای تشخیص اختلالات، درج شده است.

ما همچنین داده‌هایی را در مورد حالات و مفاهیم مربوط که ممکن است با عدم سلامت روانی پیوند داشته باشند، برای نمونه خود آسیب رسانی، فکر خودکشی، تعرض و اندوه، گرد آورده ایم. داده ها