Ge en gåva

Om styrelsen

Minds styrelse ska enligt Minds stadgar bestå av minst sju och högst femton ordinarie ledamöter samt det antal suppleanter som styrelsen anser erforderligt. Nya styrelsemedlemmar föreslås av en valberedning.

Ordinarie årsmöte  bestämmer inom ovan angivna gränser antalet ordinarie ledamöter samt utser sådana jämte suppleanter för en tid av två år.

Vid årsmötet väljs ordföranden för föreningen. Styrelsen utser vice ordförande. Den kan inom eller utom sig utse sekreterare och sådana funktionärer och tjänstemän, som erfordras för att driva föreningens verksamhet. Styrelsen kan, om så är lämpligt, inom sig utse arbetsutskott. Styrelsen är beslutsför, då antalet närvarande ledamöter och suppleanter uppgår till minst halva ledamotsantalet. Styrelsens säte är i Stockholm.

Närmare information om tillsättning av Minds styrelse finns att läsa i styrdokumentet Arbetsordning för Minds styrelse Mind.

Styrelseledamöter

Alla Minds styrelseledamöter har ideella uppdrag, de får således ingen ersättning för sitt styrelseuppdrag.

Styrelsen nås via kansliet på 08-347065 eller [email protected]

Minds styrelse

Lina Axelsson Kihlblom (ordförande) är skolledare, har varit rektor på Ronnakolan i Södertälje, idag förvaltningshchef i Nynäshamns kommun. Har också skrivit den uppmärksammade boken ”Kommer du att tycka om mig nu?”.

Christina Wahlström (vice ordförande) är ekonom med vidareutbildning i hållbarhetsfrågor. Verksam i Skandias stiftelse Idéer för livet. Arbetar med strategifrågor för social hållbarhet – mest kring förebyggande arbete om barns och ungas hälsa.

Ulla Forsbeck Olsson är psykolog och psykoterapeut och har arbetat i många år med barn, unga och familjer både inom BUP och i privat regi. Idag ansvarar hon för kommunikationsfunktionen inom BUP-divisionen i Stockholms län.

Sven Bremberg är docent i socialmedicin och barnläkare. Han arbetade länge på Folkhälsoinstitutet som expert på barn och ungas psykiska hälsa. Idag är han knuten till Karolinska Institutets institution för folkhälsovetenskap.

Marie Åsberg är senior professor i psykiatri vid Karolinska Insitutet. Hon har varit inriktad på behandlingsforskning och har bland annat utvecklat ett av de mest använda skattningsskalorna vid depression (MADRS, Montgomery Åsberg Depression Rating Scale).

Cecilia Lundmark är psykolog och har flerårig erfarenhet av arbete med barn och unga inom skola, beroendevård och barnpsykiatri. Arbetar idag vid BUP Danderyd inom Region Stockholm och avslutar inom kort utbildning till psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi.

Jacqueline Levi är psykolog och driver podcasten Psykologipodden. Hon arbetar även för Psykologiguiden UNG. Jacquelines övergripande ambition är att sprida kunskap om psykologi, psykopatologi och hälsa på ett lättillgängligt och faktabaserat sätt.