Ge en gåva

Om styrelsen

Minds styrelse ska enligt Minds stadgar bestå av minst sju och högst femton ordinarie ledamöter samt det antal suppleanter som styrelsen anser erforderligt. Nya styrelsemedlemmar föreslås av en valberedning.

Ordinarie årsmöte  bestämmer inom ovan angivna gränser antalet ordinarie ledamöter samt utser sådana jämte suppleanter för en tid av två år.

Vid årsmötet väljs ordföranden för föreningen. Styrelsen utser vice ordförande. Den kan inom eller utom sig utse sekreterare och sådana funktionärer och tjänstemän, som erfordras för att driva föreningens verksamhet. Styrelsen kan, om så är lämpligt, inom sig utse arbetsutskott. Styrelsen är beslutsför, då antalet närvarande ledamöter och suppleanter uppgår till minst halva ledamotsantalet. Styrelsens säte är i Stockholm.

Närmare information om tillsättning av Minds styrelse finns att läsa i styrdokumentet Arbetsordning för Minds styrelse maj 2021

Styrelseledamöter

Alla Minds styrelseledamöter har ideella uppdrag, de får således ingen ersättning för sitt styrelseuppdrag.

Styrelsen nås via kansliet på 08-347065.

Minds styrelse

Ingrid Engström (vice ordförande, tf ordförande fram till årsmötet) är utbildad psykolog och har en bred erfarenhet av företagande. Hon har haft flera ledande befattningar i näringslivet, till exempel i företag som SEB, KnowIT och Comhem.

Christina Wahlström är ekonom med vidareutbildning i hållbarhetsfrågor. Verksam i Skandias stiftelse Idéer för livet. Arbetar med strategifrågor för social hållbarhet – mest kring förebyggande arbete om barns och ungas hälsa.

Sven Bremberg är docent i socialmedicin och barnläkare. Han arbetade länge på Folkhälsoinstitutet som expert på barn och ungas psykiska hälsa. Idag är han knuten till Karolinska Institutets institution för folkhälsovetenskap.

Marie Åsberg är senior professor i psykiatri vid Karolinska Insitutet. Hon har varit inriktad på behandlingsforskning och har bland annat utvecklat ett av de mest använda skattningsskalorna vid depression (MADRS, Montgomery Åsberg Depression Rating Scale).

Cecilia Lundmark är psykolog, psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. Hon har flerårig erfarenhet av arbete med barn och unga inom skola, beroendevård och barnpsykiatri. Arbetar idag vid BUP Danderyd inom Region Stockholm.

David Clinton är docent i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet där han forskar om ätstörningar. Han är också privatpraktiserande psykolog, psykoterapeut, psykoanalytiker och handledare. Han har ett stort intresse för utveckling av samarbete mellan forskare, kliniker och brukarorganisationer.

Haroon Nooristani är psykolog och har under flera år arbetat med ensamkommande flyktingungdomar. Idag arbetar han med ungdomar som har olika utmaningar i livet på grund av psykisk ohälsa.

 

Helena Bornholm är utbildad journalist och har ett förflutet på bland annat Dagens Nyheter och SVT Rapport. Hon har även varit verksam som frilansskribent och kommunikationskonsult under många år, med uppdrag för både media, näringsliv och myndigheter. Arbetar idag som kommunikationsstrateg och projektledare på Vetenskapsrådet.