Ge en gåva

فشار عصبی و بهبود

فشار عصبی طبیعی و گاهی اوقات لازم میباشد. نکتهٔ اساسی که نباید فراموش گردد اینست که این نیاز به بهبود دارد. در جامعه ۲۴ ساعته امروز هر چیز همیشه مسلم نمی باشد که همین دلیل است که فشار عصبی به یک مشکل صحی سرتاسری مبدل شده است. نکتهٔ اساسی و مهمترین اینست که در اسرع وقت توقف کنیم.

فشار عصبی چیست؟

فشار عصبی یا استرس بدین معناست که تمام بدن، بشمول مغز، بمنظور رو برو شدن با تهدیدی به حرکت درآورده میشود. بخاطر فرار یا دفاع از خود ضربان قلب سریعتر میگردد و میتابولیزم عیار ساخته میشود تا عضلات به راحتی به انرژی دسترسی پیدا کنند. وقتی که ذهن کاملاً بر نجات یافتن از موقعیت تهدید کننده تمرکز میکند، حواس تیز میگردند.

عکس العمل وجود انسان در برابر فشار عصبی از عصر سنگ بدینسو برای بقا ما ناگزیر بوده است. بدون این نیاکان ما از خطرات که در جنگل زار ها و بیابان ها وجود داشتند، جان بدر نمیبردند. تا امروز بدن به این باور است که وقتی که فشار عصبی رخ میدهد باید یا پاه به فرار گذاشته شود و یا دست به مبارزه زده شود. فرق و تفاوت بین انسان های امروز و انسان های عصر سنگ این بود که فشار عصبی در آن زمان کوتاه مدت میبود. مبارزه یا فرار چند ساعات یا روز ها طول میکشید و متعاقباً تا مدتی استراحت صورت میگرفت. فشار عصبی در جامعه امروزی نسبتاً ثابت بوده و بنا بر این بیشتر زیان بار است.

فشار عصبی بعینه چیزی مثبت است. وقتی که این طوری غلبه کند که ما به مهار نمودن تهدید موفق نشویم و یا اینکه در اسرع وقت بهبود نیابیم، آن هنگام این زیان بار میگردد.

چطور معلوم میشود که کسی مبتلا به فشار عصبی است؟

اینکه فردی چقدر فشار عصبی را تحمل کرده میتواند، خیلی انفرادی است و به فشار کاری، زنده گی شخصی، شیوه زنده گی، سن و صحت بستگی دارد. میزان فشار عصبی در زنان نسبتاً بالاتر میباشد.

فشار عصبی ازدیاد انرژی برای تمام بدن را به همراه دارد و بنا بر این علائم آن زیاد و متنوع میباشند. مشکلات از قبیل اضطراب، افسردگی، مشکلات خواب، اختلال حافظه، اختلال دقت و توجه، تند خوی و کج خُلقی و نیز مشکلات معده و درد عضلات در صورت فشار عصبی مزمن خیلی معمول اند. سایر علائم فشار عصبی با آغاز سگرت کشیدن یا مصرف بیشتر الکول، خوردن غذا بخاطر تسکین یا استفاده از دوای خواب آور مشخص میشوند.

بهبود چرا لازم است؟

بهبود حاکی از اینست که کسی اعصاب خود را آرام سازد تا بدن ذخیرهٔ انرژی یی را که مصرف کرده است، دوباره پُر کرده بتواند. بدون بهبود آدم خسته میشود و شمار زیادی از مردم  هر روز بدون انرژی که آنها برای صحت و سلامتی نیاز دارند، به کار یا مکتب میروند.  اگر فشار از حد بالا رفته و طولانی مدت گردد ولی بهبود کافی صورت نگیرد، خطر دچار شدن به اختلال خستگی مزمن وجود دارد که همین دلیل است که توجه به اشارات و اخطار های بدن و توقف در اسرع وقت حائز اهمیت زیاد است.

در نتیجه تعداد نهایت زیاد رخصتی های استعلاجی ناشی از فشار عصبی، بیشتر و بیشتر کارفرمایان اهمیت اقدامات وقایوی را درک کرده میروند. از سال ۲۰۱۶ بدینسو اداره عمومی نظارت بر محیط کار یک فرمان صادر کرده است که این فرمان مسؤولیت ها و وجایب یک کارفرما را در راستای تأمین یک محیط کار خوب و فشار کار معتدل و مناسب شرح میدهد.

چه بهبود محسوب میشود؟

بعد از فشار مرتبط با استرس، مغز نیاز به وقت برای استراحت دارد. بعد از کار رفتن به خانه و مراقبت از اطفال، تحویل بل ها و تهیه غذای شب، بهبودی شمرده نمی شود البته فعالیت بدنی و معاشرت اجتماعی خوشایند از جمله اقدامات در راستای بهبود محسوب میشوند. تماشای تلویزیون، خواندن کتاب یا دراز کشیدن در صوفه و “هیچ کاری نکردن” نیز بازیابی توانایی و بهبود پنداشته میشود.

خواب مهمترین شکل بهبود است. مشکلات خواب میتواند شما را بیشتر حساس در قبال استرس سازد در حالیکه استرس معمولاً علت مشکلات خواب را تشکیل میدهد. هفت تا هشت ساعت خواب در شب توصیه میشود. وقفه گرفتن در جریان ساعات کار نیز حایز اهمیت است. حجم و فشار کار هرچه بالاتر شود، به همان اندازه وقفه های بیشتر مورد نیاز میباشند تا شما بتوانید در دراز مدت توانایی های خود را نگهدارید.