Ge en gåva

افکار خودکشی

فکر کردن در مورد خودکشی در بین مردم شایع است و این وضعیت مستوجب خجالت نیست. شما تنها نیستید. داشتن افکار خودکشی به این معنا نیست که شما در حقیقت میخواهید به زنده گی تان خاتمه دهید بلکه معمولاً بدین معنا است که شما میخواهید وضعیت خود را تغییر دهید و عذاب خود را زایل کنید. اگرچه هنگامیکه وضعیت شما بسیار بد باشد شما چاره دیگری را نمی بینید ولی دیگر گزینه ها و راه های حل همیشه موجود میباشند.

اگر شما افکار خودکشی دارید نباید آنرا مخفی نگهدارید. موضوع را با کسانیکه بالای شان اعتماد دارید شریک بسازید. این میتواند از جمله کسانی که شما انها را میشناسید و یا هم کسی در خط حمایت باشد. ممکن است شما جهت بهبود وضعیت خود نیاز به مراجعه به بخش خدمات صحی باشید.

 

افکار خودکشی و ناامیدی

اگر شما فکر میکنید که شما کنترل زنده گی خود را از دست داده اید و تمام امید ها را باخته اید، در آنصورت شاید خودکشی یگانه راه حل به نظر برسد. شما فکر میکنید که با خاتمه دادن به زنده گی تان شما دوباره بر زنده گی خود حاکم میشوید. خودکشی شاید یک حل مناسب برای مشکلات تان به نظر برسد. ولی خودکشی کدام راه حل نیست بلکه برعکس فرصت ها و امکانات تغییر در وضعیت زنده گی تانرا از بین میبرد.

شما میتوانید به منظور دریافت راه های حل و گزینه های دیگر با دیگران مشوره کنید. شما شاید در اعادهٔ توانایی از کسی کمک بگیرید که قدرت و توانایی گوش دادن به مشکلات تان و کمک به شما تا وضعیت خود را از دیدگاه دیگری نگاه کنید، را داشته باشد. شمار زیادی مردم شاید در اطراف تان موجود باشند که شما هیچ فکر نمیکنید که آنها از ته دل میخواهند به شما کمک کند.

داشتن افکار خودکشی چگونه احساس میشود؟

وقتی که شما مملو از افکار در مورد خودکشی باشید معمولا فکر میکنید هیچ چیز بهتر نمیشود، کشتی های بازگشت به زنده گی عادی را سوختانده اید و اینکه هیچ امیدی باقی نمانده است. اگر چه تمام این فکر ها واقعیت ندارند اما به شما حقیقی جلوه میکنند. فکر کردن در مورد خودکشی شاید در آن لحظه شما را راحت سازد گویا شما از مشکلات تان چند لحظه رهایی میابید. در عین حال این افکار ممکن ناروا و خجالت آور احساس شوند و اضطراب تان را افزایش دهد.

دلیل آن اینست که این افکار نورم های را که اجتماع ما به اساس آن ساخته شده است، مورد پرسش و تردید قرار میدهند. ما باید مواظب نفس خود باشیم، موفق باشیم و مثبت فکر کنیم. زنده گی خود را خاتمه دادن یک موضوع تابو است. وقتی شما در وضعیت بدی قرار داشته باشید، رعایت نمودن نورم های اجتماعی شاید بسیار دشوار احساس شود. افکار خودکشی شاید باعث شود که شما از مردم دیگر کناره کشی کنید و خود را بسیار تنها احساس کنید.

چگونه از افکار خودکشی رهایی یابم؟

اگر شما افکار خودکشی دارید نباید آنرا مخفی نگهدارید بلکه موضوع را با دیگران شریک سازید. شما شاید خود را تنها و بی کس در موقعیت تان احساس کنید ولی در حقیقت شمار زیادی از مردم مانند شما فکر و احساس داشته اند. ابراز نمودن افکار تان به شخصی که به حرف های تان گوش میدهد، شاید باعث شود که شما راه های جدید در عرصه نگاه کردن به مشکلات خود را پیدا کنید و امکانات جدیدی در راستای حل مشکلات تان را کشف کنید. وقتی که شما با افکار خودکشی تان تنها باشید، آنها انکشاف یافته قویتر شده میتواند. اگر افکار تانرا در قید تحریر درآورید و یا آنرا از طریق گفتگو به دیگران ابراز نمایید، افکار تان زیر سوال برده میشوند و شما میتوانید از حمایت و همدردی انسانی برخوردار شوید.

جهان از کسانیکه قبلا در زنده گی خود فکر خودکشی را داشتند، پر است مگر آنها توانستند از افکار شان نجات یابند و آنها بعداً خود را ملامت میکنند که در زمانی که وضعیت شان خود نبود، چرا اینطور افکار داشتند. علاوه از فکر کردن در مورد اینکه شما با چه فردی یا افرادی در ماحول تان میتوانید صحبت کنید، میتوانید به یکی از خطوط حمایت زنگ بزنید.

چه هنگام باید در صدد دریافت کمک برآیم؟

اگر افکار جدی خودکشی را دارید، از در میان گذاشتن این موضوع با اشخاص مسلکی دریغ نکنید و از ایشان کمک بخواهید. شما میتوانید با یکی از مراکز خدمات صحی و یا هم یک کلینیک عقلی و عصبی در تماس شوید. اگر شخصاً ارتباط گرفتن برایتان دشوار باشد، میتوانید از کسی کمک بخواهید تا از شما همراهی نماید. اینکه هر چه عاجل تر اقدام کنید، نتایج خوب را به همراه دارد. کمک در دسترس است و شما مستحق کمک هستید. اگر افکار جدی خودکشی را دارید و یا در پلان اقدام به خودکشی جدی هستید، باید بلافاصله در صدد دریافت مراقبت صحی برآیید.