Ge en gåva

اعتیاد به قمار

شمار زیادی از مردم سویدن دچار مشکلات وابستگی به قمار اند و در معرض خطر پيشرفت به اعتیاد به قمار قرار دارند. دستگاه های قمار و قمار از طریق انترنت از انواع اعتیاد آور ترین قمار محسوب میشوند و ممکن است منجر به بیماری گردد که آنرا میتوان با اعتیاد به الکول و مواد مخدر مقایسه کرد.

اعتیاد به قمار چیست؟

در حدود دو در صد کلانسالان سویدن مبتلا به وابستگی به قمار و اعتیاد به قمار هستند. عادت به قمار به این معناست که قماربازی از کنترل خارج شده است و اثرات منفی را بر جنبه های مختلف زنده گی قمارباز گذاشته است. این ممکن است به سلامت جسمی و زنده گی اجتماعی آسیب وارد کند و منجر به مشکلات اقتصادی گردد. شخصی که دچار وابستگی به قمار باشد، در معرض مبتلا شدن به اعتیاد به قمار بیمارگونه نیز قرار دارد.

اعتیاد به قمار یا «سندروم بازی های بخت و طالع» یکی از بیماری های روانی محسوب میشود که میتوان آنرا با اعتیاد به الکول و مواد مخدر مقایسه کرد. دقیقا مانند سایر اعتیاد ها، سیستم مکافات مغز دچار نابهنجاری میباشد. برای تشخیص لازم است که شخص کوشش و تلاش کرده باشد که قمار را کاهش یا توقف دهد ولی موفق نشده باشد. عدم امکانات قمار ممکن است منجر به احساست بی قراری و سرخوردگی گردد.

سایر علایم اعتیاد به قمار عبارتند از شرط بندی پول هرچه بیشتر، تمایل به انتقام در صورت باختن و فکر کردن مداوم در مورد قمار یا اینکه پول برای قمار را از کجا پیدا کنم. شمار زیادی از افراد بخاطر احساس راحتی از احساسات منفی از قبیل اضطراب یا افسردگی قمار میزنند.

این زنده گی را چطور تحت تاثیر قرار میدهد؟

اعتیاد به قمار شخص بیمار و اطرافیان اش را شدیداً تحت تاثیر قرار می دهد. دروغ گفتن به اعضای خانواده و دوستان به خاطر مخفی نگهداشتن اعتیاد در بین قماربازان معمول است. حل بحران اقتصادی که شخص معتاد پیدا کرده باشد، سرانجام بر سر اقارب میافتد که بدین ترتیب شمار زیادی روابط را متضرر میکند. وقتی که فقط قمار مهمترین چیز در زنده گی میگردد، ارتکاب جرم بخاطر دست یافتن به پول نیز آسان میگردد. شیوهٔ مخصوص زنده گی باعث می شود که شخص نمیتواند کار یا تحصیل خود را درست پيش ببرد. 

بسیاری از افراد مبتلا به اعتیاد به قمار، به سایر مشکلات روانی از قبیل بی قراری، افسردگی یا عادت به مصرف الکول نیز دچار میباشند که این به آسانی منجر به تسلسل و چرخ منفی میگردد که در نتیجه وابستگی به قمار افزایش میابد. اعتیاد سرانجام با بردن پول سروکار نداشته بلکه فقط مایهٔ سرخوشی و نشاط قمارباز میشود.

آیا بهبود امکان پذیر است؟

اعتیاد به قمار یکی از مشکلات عمومی رو به افزایش است و انگیزه برای تصویب یک قانون جدید شده است. سر از اول جنوری ۲۰۱۸ افرادی که وابستگی به قمار دارند، حق دارند از کمک و حمایت مساوی با افراد دچار اعتیاد به الکول و مواد مخدر برخوردار شوند.  همچنین این بر مسؤولیت جامعه در زمنیه جلوگیری از عادت به قمار نیز دلالت میکند. 

اعتیاد به قمار جنبه های مختلف زنده گی را به شیوه های مختلف صدمه میزند. آنچه که لازم است تا شخص معتاد و اقارب اش از ناراحتی رهایی یابند، توقف کامل است. اقدامات لازم ممکن است عبارت از بسته کردن نرم افزار برای قمار از طریق انترنت یا اینکه تا مدتی کمپیوتر و تیلفون را دور کند، باشد.

حمایت از اقارب و صحبت با سایر افراد دچار به اعتیاد به قمار ممکن است مفید باشد و احساس تنهایی را رفع کند. مصروف شدن به کار های دیگری که پرمعنی احساس شوند، نیز در عرصه روی و توجه گردانیدن از قمار کمک میکند.

تشخیص و درمان

تشخیص از سوی یک دکتور یا روانشناس داده میشود، بشرطیکه او به این نتیجه برسد که شخص شرایط کافی این بیماری را برآورده میکند. اگر مشکوک گردید که شما یا یکی از اعضای خانواده تان مبتلا به اعتیاد به قمار هستید و خواهان ارزیابی باشید، میتوانید به مرکز خدمات صحی یا کلینیک سراپای عقلی و عصبی مراجعه کنید که مسؤولین این تاسیسات میتوانند در صورت لزوم شخص مبتلا را به متخصص در عرصهٔ اعتیاد به قمار بفرستد.

صحبت انگیزه دهنده و تداوی رفتاری-شناختی دو امثال علاج های اعتیاد به قمار اند. این تداوی را میتوان بطور انفرادی یا گروهی یا از طریق انترنت دریافت کرد. یادگرفتن شناسایی و رسیده گی به عودت بیماری نیز حایز اهمیت است.