Ge en gåva

آزار

آزار یا مورد رفتار توهین آمیز قرار گرفتن، در بین مردم شایع است و ممکن است دامنگیر اعم کودکان و بزرگسالان شود. این عزت نفس و خودباوری را مجروح میسازد و در بدترین حالت میتواند مشکلات روانی مزمن را سبب گردد. هیچ کسی نباید با چنین موارد مواجه شود و همین دلیل است که با آزار باید مبارزه صورت بگیرد.

آزار چیست؟

مورد آزار قرار گرفتن بدین معناست که کسی در نقطه ضعف قرار بگیرد و بارها به اهانت و توهین مواجه شود. آزار حتی به رفتار تحقیر آمیز نیز اطلاق میگردد و هر سال ۶۰۰۰۰ اطفال در سویدن متحمل اینگونه رفتار میشوند. 

اذیت روانی میتواند رو به رو از طریق تبصره ها و نگاه زشت، شکلک درآوردن، خنده به منظور ریشخند، شایعه پراکنی یا کسی را مدام از گروه راندن صورت بپذیرد. آزار جسمی میتواند عبارت از ضربه، لگد، تیله کردن یا تهدید خشونت باشد. در مکاتب تشناب ها و اتاق های تغییر لباس معمولاً مکان های اند که در آنجا موارد آزار صورت میگیرد.

حتی افراد بزرگسال همدیگر را آزار و اذیت میکنند. یکی از هر ده بزرگسالان میگویند که آنها در محل کار شان مورد آزار قرار گرفته اند. آزار از طریق انترنت یکی از انواع مشکلات است و ممکن است عبارت از تبصره های ناپسند، شایعه پراکنی یا نشر تصاویر تحقیر آمیز باشد.

آزار چه مواردی را دربر میگیرد، کاملا منوط بر احساس شخص آزار شده میباشد. این مربوط به هر فرد است که چه مواردی را توهین آمیز و چه را شوخی و مزاح تلقی کند. آنچه که آزار دهنده میگوید که مقصد و منظور اش بود، در حقیقت هیچ اهمیتی ندارد.

این موضوع زنده گی را چطور تحت تاثیر قرار میدهد؟

آزار انسان ها را به سطوح مختلف متاثر میکند ولی اگر توهین و تحقیر طی مدت طولانی ادامه یابد، خطر جدی وجود دارد که به عزت نفس کسی آسیب و صدمه جدی وارد شود. شخص مصاب سرانجام به آسانی فکر میکند که آنچه که شخص آزاد دهنده میگوید، درست است و اینکه او واقعاً نسبت به دیگران کمتر و بی ارزش است. اینطور قطعاً نیست ولی اینگونه رفتار ممکن است باعث شود که وضعیت کسی هنوز بدتر گردیده و خود را تنها و شرمنده احساس کند.

آزار میتواند سبب مشکلات روانی از قبیل اضطراب و افسردگی گردد و شاید به شکل درد بدنی بطور مثال درد سر یا شکم تظاهر کند. آزار در محل کار در حال حاضر باعث شمار زیادی رخصتی استعلاجی ناشی از مشکلات جدی روانی از جمله سندروم خستگی مزمن و اختلال پریشانی پس از صدمه (PTSD) میگردد.

آیا بهبود امکان پذیر است؟

شرم، احساس گناه و ترس از ضعیف معلوم شدن شاید صحبت در مورد آزار را دشوار سازد. ولی این اوضاع و احوال باید تغییر یابند تا وضعیت رو به بهتری برود. به تعویق انداختن مشکلات راه حلی نیست و همه حق دارند تا از راحت و سلامت برخوردار باشند و در مقابل آنها برخورد درست صورت بگیرد. ابراز نمودن وضع سلامتی و روانی خود به کسی که میتوان به او اعتماد و باور کرد بطور مثال یکی از والدین، خویشاوندان، همسایه، معلم، دوست یا همسر موثر و سودمند واقع میشود.

نشان دادن شجاعت و مداخله وقتی که کسی دیگر به برخورد بد مواجه میشود، برای برطرف کردن آزار و اذیت از جامعه از اهمیت ویژه برخوردار است. در مقایسه به اینکه اینگونه موضوعات نادیده گرفته شوند، بهتر است که یک بار و برای همیشه اقدام جدی صورت گیرد.

به کجا مراجعه کرده میتوانم؟

اگر متوجه شوید که کودکی در مکتب خود در معرض آزار قرار میگیرد، میتوانید با مسؤولین مکتب در تماس شوید. مکتب از روی قانون مکلف است تا طرحی برای جلوگیری و رسیدگی به موارد آزار را داشته باشد. تا آنجایی که به آزار در محل کار مربوط است، قانون مخصوصی وجود ندارد ولی در ماه مارچ ۲۰۱۶ یک مقرره جدید در مورد محیط کار سازمانی و اجتماعی به تصویب رسید. این مسؤولیت های کارفرما را در قسمت موارد تبعیض توهین آمیز روشن میسازد.

اگر شما به وضعیت بد روانی یا افکار خودکشی دچار شوید، هنوز مهم است تا شما از کسی خارج از حلقه و چوکات زنده گی شخصی یا کاری، کمک بگیرید. شما میتوانید به مرکز خدمات صحی یا کلینیک سراپای عقلی و عصبی مراجعه کنید.

اگر آزار کسی را در معرض خطر قربانی شدن یک جرم قرار میدهد، اینگونه موضوع را میتوان به پولیس گزارش داد. اینگونه موارد ممکن عبارت از تجاوز با ضرب و جرح، جرائم ناشی از تنفر یا افترا باشند. برای مشوره در این مورد با پولیس در تماس شوید.