Ge en gåva

سایکوز ها

اگر شما مبتلا به یکی از انواع سایکوز ها (دوره های جنون) شوید، در وضعیتی قرار میگیرید که در آن نمی توانید مابین تصور و تخیل داخلی و واقعیت ها در محیط تان فرق و تشخیص کنید. ممکن است شما یک سایکوز موقتی یا به اصطلاح سایکوز واکنشی را متقبل شوید و یا هم مبتلا به سایکوز های متناوب بطور علایم یکی از اختلالات عقلی و عصبی بطور مثال اسکیزوفرنیا، شوید. اکثریت افراد که مبتلا به یک دورهٔ سایکوز میشوند به مرور زمان کاملا و یا تا حدی بهبود میابند. با درمان خطر دچار شدن با سایکوز های جدید کاهش میابد.  

سایکوز چه معنایی را افاده میکند؟

تجرباتی که شما در دوران یک سایکوز داشته میباشید، برای دیگران واقعی نمیباشند ولی برای شما کاملا واقعی میباشند. این “واقعیت خیالی” به عبارت دیگر به نام توهم یا برسامات یاد میشوند و ممکن است حاکی از این باشد که شما صدا های را بشنوید یا پدیده های دیگری را تجربه کنید که برای دیگران قابل مشاهده نباشند. افکار هنگام یک سایکوز کاملا واقعی و ناقابل استدلال احساس میشوند. افراد مختلف ممکن است منوط به چگونگی وضعیت، شخصیت و شرایط چهار اطراف خود، عکس العمل مختلف را در مقابل یک وضعیت سایکوتیک نشان دهند.

خودانگاره و ادراک واقعیت دگرگون شده

یک توهم ممکن است در مورد شخصیت خود باشد. اینکه فرد سایکوتیک خود را دگرگون احساس کند، در افراد مبتلا به سایکوز معمول است. یک فرد سایکوتیک میتواند بطور مثال باور کند که او یک شخصیت تاریخی است که از قوت شر نمایندگی میکند و یا دارای خواص دیگری است. شخصی مبتلا به سایکوز شاید عصبانی شود و با اطراف خود مبارزه نماید. شخصی دیگر شاید خود را یک شخص ناجی تصور کند و همه در اطراف خود را در آغوش خود بگیرد در حالیکه شخص سوم شاید به سمت داخل شخصیت خود دور بخورد و خود را در باطن خود اسیر نماید. اینگونه رفتار برای اطرافیان مزخرف و ناراحت کننده به نظر میرسد.

ناسازگاری ها با محیط هنگام دورهٔ جنون

چنین تجربه که اطرافیان آنچه را که گفته میشود، درک نمی کند و در تشویش تان اشتراک نمی ورزند و یا چیزهایی را نمی بینند که برای شما در محیط تان آشکار اند، شاید در صورت داشتن سایکوز موجب سرخوردگی زیاد شود و بنا بر این سایکوز ها معمولاً منجر به مناقشه با افراد در محیط تان میگردد.

یک سایکوز به چه بستگی دارد؟

اینکه چرا یک نفر دچار سایکوز میشود، علل آن هنوز کاملا بررسی نشده اند ولی ممکن است آسیب پذیری فردی ناشی از ارث، شرایط دوران کودکی یا بخصوص تجربات تکان دهنده، موجود باشند. یک ربط بین مواد مخدر همچو چرس یا ماری جوانا و سایکوز ها نیز وجود دارد. آسیب پذیری در برابر سایکوز ها در صورتی که دچار کمبود شدید خواب، اضطراب، شیدایی خفیف یا افسردگی باشید، افزایش میابد. اگر شما از سایکوز های متناوب و طولانی مدت رنج میبرید، در آنصورت مبتلا به مریضی یی هستید که باید تداوی شود.

چه کمک هایی را در صورت سایکوز دریافت کرده میتوانم؟

قبل از دریافت کمک درست باید یک بررسی عقلی و عصبی را انجام دهید. منوط به نوعیت مشکلات تان، شما میتوانید چندین انواع مختلف درمان ها بطور مثال تجویز ادویه، تراپی و یکی از سایر انواع حمایت روانی اجتماعی را لازم داشته باشید. برای آنکه از تداوی موثر و یکپارچه برخوردار شوید، بهتر است که برای شما به اصطلاح برنامه تداوی ترتیب داده شود.

بیشترین تعداد مبتلایان سایکوز به بازیابی سلامت موفق میشوند

برای بهبود وضعیت شاید شما نیاز به حمایت و کمک از محیط تان داشته باشید. شما باید بدانید که چه اتفاقی افتاده است و شما باید چه کاری انجام دهید تا از دوباره دچار شدن به چنین وضعیت جلوگیری کنید. شما شاید طی مدت طولانی نیاز به ادویه داشته باشید، شما باید شناسایی علائم ابتدائی سایکوز را بیاموزید و باید بدانید که بمنظور جلوگیری از یک دورهٔ سایکوز جدید چطور با بخش خدمات صحی در تماس شوید.