Ge en gåva

افسردگی

خود را گاهی اوقات پژمرده یا بیش از حد معمول خسته احساس کردن چیز عحیبی نیست بلکه قسمتی از زنده گی است. ولی اگر هیچ چیز مایهٔ علاقه تان نمیشود و یا شما از مدت طولانی بدینسو از چیزی لذت نمیبرید، شاید مبتلا به افسردگی باشید. تداوی که در برابر افسردگی نتایج مثبت نشان میدهد، وجود دارد.

افسردگی چیست؟

اگر شما طی مدت حد اقل دو هفته همه روزه غمگین، جگرخون و بی حال باشید، شاید افسردگی دامنگیر شما شده باشد. افسردگی یک وضعیت صحی است که طرز تفکر و حواس تان را دگرگون میسازد.

اگر شما مبتلا به افسردگی باشید، شما معمولاً بی حوصله میشوید و به مشکلات تمرکز مواجه میباشید. علاوه بر آن شما دچار مشکل در تصمیم گیری میباشید و از اضطراب  و مشکلات خواب رنج میبرید.  شما روزگار را بصورت عموم پر زحمت و بی معنی تجربه میکنید.

اینکه شما فکر میکنید که دیگر هیچ وقت از وضع خوب بهره مند نخواهید شد و شما شاید خود را در این مورد قانع نیز ساخته باشید، احساسی است که در بین افراد مبتلا به این اختلال شایع است. شما شاید اندیشه هایی را داشته باشید که شما واقعاً بدبخت و بی ارزش هستید و از اینکه اگر شما وضعیت تان را با دیگران شریک سازید، محیط تان چطور واکنش نشان خواهد داد، در شویش و نگرانی باشید. شاید احساس شود که شما در حال ساختن یک نمای ظاهری هستید ولی پشت سر آن شاید چنین احساس شود که شما کاملا شکست خورده اید.

باوجود اینکه حال تان بسیار بد است، اکثرا خود تان درک نمیکنید که شما افسرده هستید. به جای آن شما قانع و معتقد هستید که هیچ چیز ارزشی ندارد و اینکه مایهٔ زنده گی فقط رنج و غم است. افسردگی موجب میشود که شما آنچه را که شما واقعاً دوست دارید، فراموش کنید. افسردگی بدین ترتیب به شما “دروغ” گفته شما را فریب میدهد.

درجه های مختلف افسردگی

یک افسردگی میتواند اندک، متوسط و عمیق باشد. اگر شما مبتلا به افسردگی اندک باشید، باوجودیکه در وضعیت بدی قرار داشته باشید، به صورت عموم میتوانید از عهده امور زنده گی روزمره بر آیید. اگر مبتلا به افسردگی متوسط باشید‎، اداره کردن امور زنده گی روزمره دشوار تر میگردد ولی شما میتوانید بخش عمدهٔ امور ضروری زنده گی را پيش ببرید. در صورت افسردگی عمیق، شما به سختی از بستر برخاسته میتوانید. اجرا کردن کار های ساده از قبیل زنگ زدن یا باز کردن پست شاید تا حد ناممکن دشوار احساس شود.

سپس شاید فکر کنید که شما نمیتوانید به زنده گی خود ادامه دهید. شما کدام پایان درد و رنج خود را نمی بینید و معتقد هستید که شما یگانه فردی هستید که چنین احساس دامنگیر تان شده است. شما شاید باور کنید که نبودن تان برای اقربای تان بهتر خواهد بود. اگر شما به این اندازه در وضعیت بدی قرار دارید، باید تنها نباشید بلکه بلافاصله در صدد دریافت کمک برآیید.

کمک در دسترس است

اگر شما فگر میکنید که مبتلا به افسردگی هستید، شما باید جهت دریافت مراقبت صحی مراجعه کنید. شما میتوانید کلینیک های مربوطه را توسط 1177 پیدا کنید. اگر در مراجعه به خدمات صحی دچار مشکل هستید، از اطرافیان تان در قسمت تماس با خدمات صحی کمک بگیرید. اگر حال تان به اندازه یی بد باشد که شما به افکار خودکشی مواجه شوید، باید تأمل نکنید و بلافاصله از یکی از کلینیک های عقلی و عصبی یا توسط تماس با ۱۱۲ خواهان کمک شوید.

برای بهبود سلامت چه می توان کرد؟

وقتی که شما مبتلا به افسردگی باشید، پیدا کردن توانایی برای مراقبت از خود شاید دشوار باشد. خوراک و خواب، خواه هر قدر مشکل باشد، حائز اهمیت است. تلاش کنید تا هر روز از خانه بیرون شوید ولو که فقط قدم زدن گرد بلاک تان باشد. بهتر است شما از مصرف الکول دست بکشید اگرچه مصرف الکول برای یک لحظه کوتاه شما را راحت میسازد.

صحبت با کسی دیگر، نوشتن یا گوش دادن به موسیقی شاید باعث بهبود وضعیت تان یا حد اقل بهتری نسبی در وضعیت فعلی تان شود. معمولاً افسردگی زایل میشود ولی ممکن است عود کنید.

اگرچه شما خود را بسیار بهتر احساس کنید بازهم مهم است که تداوی افسردگی قبل از میعاد تعیین شده قطع نشود.

شما تنها نیستید

شمار زیادی از مردم وجود دارند که مبتلا به افسردگی بوده اند ولی بعداً توانستند از آن رهایی یابند. افسردگی یکی از شایعترین عوامل رخصتی های استعلاجی است. گرفتن رخصتی استعلاجی دال بر ضعف یا ناکامی نیست، بلکه برعکس آنست و شما از این طریق به خود فرصت میدهید تا وضعیت خود را بهتر سازید.