Ge en gåva

اختلال اضطراب فراگیر

اگر شما آنقدر زیاد اضطراب داشته باشید که همیشه از وقوع یک فاجعه یا حادثهٔ بدی در تشویش و نگرانی باشید، شما شاید مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر باشید. این اختلال را به اختصار GAD که مخفف Generalized anxiety disorder به زبان انگلیسی است، میگویند.

خصوصیات اختلال اضطراب فراگیر

اگر شما مبتلا به اختلال اضطراب عمومی باشید، گویا رادار ترس از وقوع فاجعه بطور مداوم در حال فعالیت و آمادگی میباشد. شما احساس میکنید که هیچ گاه از تشویش و نگرانی خود رهایی نمی یابید و تقریباً هیچ وقت خود را مصؤن احساس نمیکنید. بمجرد اینکه یک فکر نگران کننده آرامش تانرا بر هم میزند، شما احساس میکنید که تشویش باید به یکبارگی مرفوع گردد. شما شاید احساس کنید که شما باید از همه ناراحتی های وابسته به احساسات گریز کنید و برای شما شاید مشکل باشد که در اکنون قرار داشته باشید.

اینکه شخص مصاب همزمان به سایر اختلالات روانی و جسمی دچار باشد، معمول است. بطول مثال امکان دارد شما به وسواس فکری، اختلالات غذایی یا افسردگی دچار باشید و یا مداوماً از درد شکم، درد در کمر یا شانه رنج ببرید. امکان دارد شما خود را گیج و سرآسیمه احساس کنید و به آسانی اشک میریزید.

اختلال اضطراب فراگیر یکی از اختلالات اضطرابی است و اینکه کسی همزمان به چندین اختلالات مبتلا باشد، معمول است. امثال سایر اختلالات اضطرابی عبارت از اضطراب اجتماعی‌، سندروم هراس یا ترس ها اند.

این اختلال زنده گی را چگونه تحت تاثیر قرار میدهد؟

شما شاید به مشکل خواب دچار باشید و حساس در برابر فشار عصبی، جدایی ها و موقعیت های که در آن در معرض خطر از دست دادن کنترل قرار میگیرید، باشید.

شما اکثر از ترس وقوع فاجعه ها در اطراف تان و وضعیت در جهان در تشویش و نگرانی میباشید.  تقریباً همه چیزها تهدید کننده احساس میشوند و شما ضرورت شدید به امنیت را احساس میکنید. فشار عصبی و اضطراب که مدام فعال میباشد، ممکن باعث شود که شما به سندروم خستگی مزمن یا افسردگی مبتلا شوید. هر چه بیشتر توجه که شما به اضطراب خود مبذول میکنید، به همان اندازه این دایرهٔ زنده گی را که شما میخواهید داشته باشید، تنگ میسازد.

چه هنگام باید در صدد دریافت کمک برآیم؟

اگر میزان اضطراب آنقدر بالا باشد که در زنده گی روزمره تان موانع ایجاد مینماید و دایرهٔ زنده گی تانرا محدود میسازد، باید در صدد دریافت کمک برآیید. این توصیه در صورتیکه شما غرض از عهده برآمدن از امور زنده گی روزمره با استفاده از الکول یا ادویه های مسکن خودسرانه تداوی میکنید، نیز صدق میکند.

اگر اضطراب شما شدید باشد و زنده گی شما را تهدید میکند باید از مراجعه جهت دریافت کمک دریغ نکنید. شما میتوانید بمنظور بهبود سلامت تان کارهای زیادی را انجام دهید و اولین قدم از این میان مراجعه به خدمات صحی است. اگر شما بلد نیستید که به کجا مراجعه کنید، میتوانید مراکز خدمات صحی را توسط 1177.se پيدا کنید.

چه کمک هایی را دریافت کرده میتوانم؟

بازیابی و بهبود سلامت بوسیلهٔ تداوی امکان پذیر است. انواع زیادی تداوی های مختلف مثلاً گفتار درمانی و تداوی از طریق استعمال ادویه وجود دارند. تداوی حاکی از اینست که شما بیاموزید تا اضطراب خود را طوری مهار کنید که شما را در زنده گی تان متاثر و محدود نسازد.

اگر قبلأ به بخش خدمات صحی مراجعه کرده باشید ولی به فکر تان تداوی موثر نبوده، شما باید امید را از دست ندهید و دوباره مراجعه کنید. تحقیقات نشان داده است که شکل درمان تعیین کننده نیست که آیا درمانی درست کار میکند یا خیر بلکه تعیین کننده اینست که شخص مراجعه کننده بالای معالج خود چقدر باور و اعتماد پیدا میکند.

شما تنها نیستید

شمار زیادی مردم وجود دارند که طی چندین سال مبتلا به اضطراب بوده اند مگر بالاخره راه های بهبود سلامت را پیدا کرده اند.

آگاهی حاصل نمودن از اینکه شما مبتلا به یک یا چندین اختلال هستید، بدین معنا نیست که زنده گی به پایان رسیده است، بلکه برعکس. این به شما فرصت میدهد که خود را بهتر درک کنید و شما را وادار میسازد که مشکلات خود را جدی بگیرید و در قسمت درک نیازمندی های تان شما را یاری میرساند. این باعث میشود که شما توانا شوید و اعتماد به نفس تان افزایش یابد.

درک مشکلات تان به شما فرصت میدهد تا از بهبود و بازیابی سلامت برخوردار شوید. این ممکن است باعث شود که شما طرز قرارگیری دیگری را پیدا کنید که به کمک آن بتوانید تشویش خود را محدود سازید و به روابط یا به مناسبات نسبتاً بزرگ اعتماد و باور پیدا کنید. هر قدر که شما میتوانید کنترل را ایله کنید همانقدر بیشتر احساس خواهید کرد که وضعیت تان رو به بهتری میرود.