Varmt välkommen till Minds årsmöte 2023

Vi befinner oss just nu i en tid som präglas av oro; kriget i Ukraina, klimatförändringar, hyperinflation, höga elpriser och räntehöjningar. Minds arbete och verksamhet blir därför viktigare än någonsin och vi är tacksamma för allt stöd och det engagemang som vi ser. Vår verksamhet skulle inte vara möjligt utan det stöd vi får från er medlemmar och volontärer! Den 15 maj är det dags för Minds årsmöte och vi hoppas att du har möjlighet att medverka.

För att möjliggöra för ökad tillgänglighet och bred involvering kommer vi i år hålla ett hybridmöte via Zoom. För er som har möjlighet ses vi fysiskt på Garnisonen i nära anslutning till Minds lokaler.

Plats: Salen Berzelii Park, Garnisonen, Karlavägen 100, eller online via Zoom.

Du som anmäler dig till mötet kommer få underlag samt instruktioner och länk för hur du ansluter till mötet.
Tid: Måndag 15 maj kl. 18.00

Anmäl dig till [email protected] senast den 4 maj.

Om du ännu inte hunnit betala in medlemsavgiften (240 kr för privatpersoner och 750 kr för organisationer) för 2023 behöver du göra det senast 4:e april. Medlem blir du via formuläret på Medlemssidan.

Allt material inför årsmötet skickas ut via e-post till anmälda medlemmar senast åtta dagar innan mötet äger rum. Motioner ska vara Mind tillhanda senast 20 april.

Maila till [email protected] eller skicka via post till:
Mind
att: Styrelsen
Karlavägen 108, plan 5
115 26 Stockholm

Förslag till dagordning:

1.    Mötets öppnande.
2.    Val av mötesordförande.
3.    Val av mötessekreterare.
4.    Fastställande av röstlängd
5.    Val av två justerare som också fungerar som rösträknare.
6.    Fråga om mötet har utlysts i tid.
7.    Godkännande av dagordning.
8.    Presentation av verksamheten och Årsredovisning 2022.
9.    Beslut om godkännande av årsredovisning för 2022.
10.   Revisionsberättelse för 2022.
11.    Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12.    Presentationer av förslaget till nya ledamöter i styrelsen samt revisorer.
13.    Val av styrelse.
14.    Val av styrelseordförande
15.    Val av revisorer.
16.    Val av valberedning.
17.    Svar på frågor från Årsmötet 2022
18.    Inkomna propositioner och motioner
19.    Övriga frågor
20.    Mötet avslutas

Varmt välkomna!

Med varma vårhälsningar,
Mind

 

Bilaga 1 Dagordning Minds årsmöte

Bilaga 2 Minds ÅR 2022

Bilaga 3 Revisionsberättelse Mind

Bilaga 4 Valberedningens förslag

Bilaga 5 Styrelsen proposition för uppdaterade stadgar

Bilaga 6 Styrelsens proposition för ny instruktion lekmannarevisorer