Varmt välkommen på Minds årsmöte

Den 7 maj är det dags för årsmöte för Föreningen Mind och lokalföreningen i Stockholm.

Plats: Minds kontor, Wollmar Yxkullsgatan 14, Stockholm
Tid: Måndag 7 maj kl. 17.

Vi bjuder på kaffe/te och smörgås.

Allt material inför årsmötet skickas ut via e-post två veckor innan mötet äger rum.

Motioner skickas senast 20 april till [email protected], eller via post till Mind, att: styrelsen, Wollmar Yxkullsgatan 14, 118 50 Stockholm.

Mötet inleds med ett kortare årsmöte för lokalavdelningen i Stockholm, efter vilket årsmöte för Minds riksförening tar vid.

Anmälan

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.

 

Förslag till dagordning för riksföreningen Mind

1. Mötets öppnande.

2. Val av mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare.

4. Val av två justerare.

5. Fråga om mötet har utlysts i tid.

6. Godkännande av dagordning.

7. Presentation av verksamheten 2017.

8. Beslut om godkännande av årsredovisning för 2017.

9. Revisionsberättelse för 2017.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Presentationer av förslaget till nya ledamöter i styrelsen.

12. Val av styrelse.

13. Val av valberedning.

14. Val av revisorer.

15. Bekräftelse av beslut om nedläggning av Lokalföreningarna i Stockholm och Göteborg

16. Övriga frågor.

17. Mötet avslutas.

Förslag till dagordning för lokalföreningen i Stockholm

1. Årsmötet öppnas

2. Val av mötesordförande

3. Val av sekreterare och justeringspersoner

4. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning

5. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017

6. Fastställande och balansräkning och resultaträkning för 2017

7. Revisionsberättelse för 2017

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Proposition om att lokalföreningen Mind Stockholm upphör eftersom föreningen inte bedriver någon verksamhet

10. Övriga frågor

11. Årsmötet avslutas