Välkommen till Minds extra årsmöte

Under årsmötet som hölls den 9 maj tog flera punkter längre tid än planerat, därför ajournerades punkt 13-19 (presentation av förslag till ledamöter i styrelsen samt revisorer; val av styrelse, styrelseordförande, revisorer samt inkomna propositioner och motioner) på dagordningen till ett senare datum. Årsmötet kommer att fortsätta den  13 juni kl. 18.00 och då behandlas resterande del av dagordningen.

Mötet den 13 juni är ett självständigt möte varför kallelse och tillhörande handlingar kommer att skickas ut även till detta, 8 dagar före utsatt tid. Vid mötet kommer det som brukligt att ske val av mötesordförande, sekreterare och justeringspersoner, samt fastställande av röstlängd. Det innebär att medlemmar som inte deltog den 9 juni har möjlighet att delta i det fortsatta årsmötet den 13 juni.

För att möjliggöra för så många som möjligt att vara med och utöva sin rösträtt, kommer detta möte att vara ett hybridmöte det vill säga deltagande kommer att vara möjligt både på plats och digitalt. Vi återkommer med information om hur röstningen kommer att gå till i samband med kallelsen till de som anmält sig.

Inför det fortsatta årsmötet ber vi våra medlemmar inkomma med förslag på kandidater till posten som styrelseordförande samt till de vakanser som just nu finns inom styrelse och valberedning. Mejla era förslag till valberedningen senast den 18 maj: Juliana Moraes, [email protected], Monica Tegerstedt, [email protected]

Eventuella frågor samt anmälan skickas till [email protected].

Varmt välkommen! 

Bilagor:

Dagordning ajournerat årsmöte Mind 13 juni 2022

Valberedningens förslag inför årsmötet den 13 juni 2022

Bilaga 3 Motion 1

Bilaga 4 Svar till motion 1

Bilaga 5 Motion 2

Bilaga 6 Svar till motion 2

Protokoll årsmöte 2022