Stärkt stöd, påverkan och arbetsglädje i fokus i Mind nya strategi

På årsmötet den 27 maj fattade medlemmarna ett enhälligt beslut om en ny strategi för Mind som gäller för åren 2025–2028.

Strategin innebär att vi bland annat kommer att satsa på att ytterligare utveckla driften av Minds stödlinjer. Med hjälp av digitala lösningar kommer vi också utveckla nya stödformer som kan fungera som ett komplement och en förstärkning till det arbete som görs i stödlinjerna. På det sättet vill Mind arbeta för att nå fler och utveckla innehållet i det stöd som erbjuds.

Det andra fokusområdet handlar om att stärka Minds opinions- och påverkansarbete. Mind vill ha en ännu starkare röst i samhällsdebatten som visar på betydelsen av hälsofrämjande och förebyggande insatser. Arbetet styrs av vår vision om ett samhälle som främjar psykiskt välbefinnande och där människor med psykiska besvär och psykiatriska tillstånd blir respekterade, får det stöd de behöver och där ingen ska behöva hamna i en situation där den enda utvägen upplevs vara att ta sitt liv.

För att förbättra våra möjligheter att bli framgångsrika kommer vi även satsa på att utveckla den resurs som bland annat engagerade volontärer, modiga medarbetare och ett starkt varumärke innebär.

På Mind är vi fulla av iver och ser med tillförsikt och engagemang fram mot uppgiften att omvandla strategin i praktisk handling.

Här kan du ta del av hela strategin.