Livslinjen ska fånga ungas behov av samtalsstöd för att lindra psykiska besvär

Många unga mår dåligt psykiskt men saknar någon vuxen att prata med och få stöd av. Många unga anser också att det är svårt att berätta om sin psykiska ohälsa för familj och vänner. Det är skälet till att Mind startar en ny anonym stödlinje som i första hand vänder sig till unga, för att fånga upp deras psykiska lidande innan det blir alltför svårt. Tack vare ekonomiskt stöd från Allmänna Arvsfonden har Mind nu möjlighet att starta Livslinjen, en bred stödlinje för unga med psykiska besvär.

Livslinjen är en ny stödlinje för unga personer mellan 16-25 år som avser ge målgruppen tillgång till medmänskligt stöd för att hantera livssvårigheter och psykiska besvär.  Livslinjen som ska vara ett komplement till den befintliga Självmordslinjen och vända sig till unga med lindrigare former av psykisk ohälsa med avsikten att förebygga allvarligare psykisk ohälsa. Idag hör många unga utan självmordstankar av sig till Självmordslinjen i brist på annan stödverksamhet.

Trots att Minds Självmordslinje har haft en stor kapacitetsökning och tog emot ca 80 000 samtal 2021 kommer en majoritet av de som söker stöd inte fram. Ungefär hälften av de unga som hör av sig till Självmordslinjen har inte självmordstankar utan uppger känslor som ångest, nedstämdhet eller oro. Anledningarna till lidandet är komplexa och kan bero på psykisk sårbarhet eller sjukdom, livshändelser, relationskriser, mobbning, allvarlig egen eller anhörigs sjukdom och så vidare. I värsta fall kan besvären om de består med tiden leda till självmordstankar.

I Minds temperaturmätning över den psykiska hälsan i Sverige 2021 konstateras att just gruppen unga vuxna uppger mer psykiska besvär än andra. Bland unga kvinnor (16–29 år) uppgav två av tre att de har psykiska besvär i form av ängslan, oro eller ångest och 13 procent uppger att besvären var svåra. Det är även i denna åldersgrupp som besvären är vanligast förekommande bland män. https://mind.se/rapporter/hur-mar-vi-psykiskt-egentligen-2021/

Studier visar också att många unga saknar en vuxen att vända sig till när de känner ångest, stress eller nedstämdhet, vilket gör att en negativ spiral kan uppstå. Med tanke på att psykiska besvär ökar bland unga, vill Mind därför etablera en ny bred stödlinje för psykisk ohälsa och därmed ge målgruppen tillgång till medmänskligt stöd för att hantera livssvårigheter.

Sedan pandemins start har Mind arbetat hårt för att genom våra befintliga stödlinjer Självmordslinjen, Föräldralinjen och Äldrelinjen möta den ökade ensamheten och de psykiska besvär som följt i pandemins kölvatten. Innan pandemins utbrott, under 2019, besvarade Minds Självmordslinje 32 000 samtal. År 2020 ökade vi antalet mottagna samtal till 58 000 och år 2021 tog vi emot hela 80 000 samtal.

Med Livslinjen kommer unga i hela landet med lindrigare psykiskt lidande få tillgång till ett medmänskligt stöd via samtal och chatt. Livslinjen ska bemannas med vuxna volontärer och ha generösa öppettider.

Livslinjen kommer att starta upp under 2022 för att successivt utvecklas ännu mer, för att kunna ta emot ett större antal stödsökande.

”Psykisk ohälsa drabbar alldeles för många barn och unga. Arvsfonden vill bidra till att bryta den trenden genom #psykbryt, ett initiativ för att få fler att starta projekt som vänder sig till barn och unga. ”Livslinjen” är ett bra exempel på hur civilsamhället tillsammans med målgruppen unga arbetar för att förbättra den psykiska hälsan. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att utveckla metoder och verksamheter tillsammans med unga. Tillsammans med Arvsfonden kan nya idéer växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor”, säger Hanne Konradsen, tf. enhetschef Arvsfonden.

”Att Allmänna Arvsfonden valt att stötta Mind och Livslinjen ekonomiskt känns fantastiskt. Äntligen kommer vi kunna finnas där för de unga som behöver någon att prata med. Det här är något vi drömt om länge”, säger Karin Schulz, generalsekreterare på Mind

Kontaktperson:

Karin Schulz, Minds generalsekreterare, 073-501 80 33