Jan Beskow 1931-2020

Professor Jan Beskow har avlidit i en ålder av 89 år. Jan, som var professor emeritus, specialistläkare i psykiatri och socialmedicin, arbetade outtröttligt för suicidpreventionen i över 50 år. 1979 publicerade han sin avhandling som baserades på intervjuer med efterlevande. Fyra år senare lanserade han olycksfallsperspektivet, synen på att suicid kan ha sin grund i kognitiv svikt i ovanliga och extrema situationer. Jan betraktade på detta sätt självmord som en följd av olika händelser, fysiska, psykiska och sociala, som blir alltför belastande. Utifrån detta perspektiv såg han suicidaliteten delvis som ett resultat av samhällets produktion av lidande. Därför måste den också betraktas som ett allvarligt samhällsproblem och ett misslyckande som vi gemensamt måste ta ansvar för och inte lägga på enskilda individer som kämpat länge för sin överlevnad.

Jan var också en folkbildare och opinionsbildare och han har varit en viktig förgrundsgestalt för arbetet att förebygga självmorden i samhället. Jan insåg tidigt att självmordets tabu och stigma försvårade det suicidpreventiva arbetet och att det behövdes mer kunskap om suicid hos allmänheten.

För en aktiv suicidprevention krävs bättre resurser. Därför skrev han otaliga debattartiklar där kravet var en kraftigt ökad finansiering till området, både till forskningsanslag och till civilsamhället. Jan, tillsammans med många andra, bidrog också till nollvisionen för suicid som regeringen antog 2008.

De sista åren var Jans fokus också inifrånperspektivet, att lyssna till människors egna berättelser och att som kliniker och medmänniska alltid möta en suicidal person som en jämlike, som två samtalande forskare som gemensamt försöker lära av situationen så att personens egenmakt och problemlösning för fortsatt liv stärks.

Många är de människor som fått upp ögonen för ämnet och inspirerats till att arbeta vidare med suicidprevention tack vare Jans outtröttliga förmåga att skapa engagemang och intresse. Jan har genom sin forskning, sin människosyn och sitt outtröttliga engagemang varit en viktig inspirationskälla, förgrundsgestalt och vän för oss som arbetar med att ge stöd till människor i kris och förebygga självmorden i samhället.

Det är svårt att överskatta den betydelse Jan har haft för det arbete vi gör med att öka kunskapen och minska den skam och tystnad som alltför länge har varit förknippad med denna avgörande samhällsfråga.

Jan Beskow har bidragit till att skapa en sammanhållande kraft där varje människas erfarenheter räknas, oavsett bakgrund. Han har varit en förebild i att visa på samarbetets nödvändighet för att vi och samhället ska lyckas minska självmorden och lidandet. I denna anda vill vi fortsätta och därmed hedra hans minne. Vi sänder våra varmaste tankar till hans nära och kära.

Anki Sandberg, ordförande Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH)
Else-Marie Törnberg, verksamhetschef Suicidprevention i Väst (SPIV)
Inger Händestam, förbundsordförande Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd (SPES)
Rickard Bracken, generalsekreterare Suicide Zero
Karin Schulz, generalsekreterare Mind